Nadácia M-MARKET bola založená dňa 07. júla 2014, do registra nadácií bola zapísaná 14. júla 2014. Jedinou zakladateľkou nadácie je spoločnosť M-MARKET, akciová spoločnosť. Hodnota Nadačného imania 10 000,00 €.

 
 

I. Poslanie Nadácie

Účelom nadácie je podporovať a propagovať nasledovné oblasti:

 

 

   a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

 

 

   b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

 

 

   c) ochrana a tvorba životného prostredia,

 

 

   d) ochrana práv detí a mládeže,

 

 

   e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia,

 

 

   f) podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania,

 

 

   g) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,

 

 

   h) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti,

 

 

   i) podpora osôb, organizácií a lebo verejnoprospešných projektov v oblasti komunitného rozvoja,

 

 

   j) zlepšenie kvality života na Slovensku,

 

 

   k) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,

 

 

   l) podpora a rozvoj európskej integrácie,

 

 

 m) individuálne určená humanitná pomoc.

 

 

Svoj účel plní nadácia najmä pomocou nasledovných aktivít:

 

1. Poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov jednotlivcom, skupinám osôb, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby,

 

2. podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s aktivitami nadácie.

 

 

II. Prehľad darcov

Nadácia v roku 2014 neprijala žiadne dary od právnických osôb.

 

 

 

III. Prehľad poskytnutých darov

Nadácia v roku 2014 neposkytla žiadne dary.

 

 

 

IV.  Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie

Nadácia M-MARKET v roku 2014 nerealizovala žiadne vlastné grantové programy.

 

Nadácia M-MARKET spolupracovala s Nadáciou Centrum pre Filantropiu na grantovom programe „Hľadá sa talent“. Vyhlásili sme a medializovali náš záujem podporiť talentované deti a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory.

 

Zámerom programu bolo podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj talentu detí, mládeže a mladých ľudí, nachádzať a podporovať mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov vo veku od 10 do 18 rokov v mestách Banská Bystrica, Sliač a Slovenská Ľupča. Chceli sme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých talentov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu. 

 

Vyhlásenie grantového programu bolo dňa: 10.11.2014

 

Grantový program mal uzávierku predkladania žiadostí 30.01.2015

 

Nadácia M-MARKET poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom mechanizmu grantového programu, pretože veríme v jeho flexibilitu a transparentnosť. Dôležitým atribútom grantových programov je ich otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. Veríme, že táto schéma rozdeľuje finančné prostriedky najprehľadnejším spôsobom, ktoré má verejne jasne definované podmienky a požiadavky. Má dopredu jasne pomenovaný proces hodnotenia podporených vz. nepodporených žiadostí cez nezávislú hodnotiacu komisiu. Výsledky podpory sú dostupné na internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu a ďalším, ktorí majú záujem.

 

 • definovanie pravidiel a postupov programu
 • realizácia a vyhodnotenie programov
  navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť
 • poskytovanie telefonických, e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu a osobné konzultácie
 • zbieranie a administrácia projektov predložených do grantového programu
 • zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov
 • vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi
 • písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení /nepridelení podpory uchádzačom
 • príprava a administrácia darovacích zmlúv pre podporených uchádzačov
 • komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprav, sledovanie postupu a ukutočňovania aktivít, príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie, časové rozvrhy
 • monitoring podporených projektov vykonávanie kontroly použitia prostriedkov formou finančných a programových správ od podporených žiadateľov
 • spracovanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát celého programu, štatistiky, komunikačných informácií a súhrnov
 
 

V. Prehľad o nadačných fondoch

Nadácie M-MARKET nezaložila v roku 2014 žiadny nadačný fond

 

 

 

VI. Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností nadácie osobitne výšku nákladov na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rada


VII. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

VIII. Návrh rozpočtu Nadácie M-MARKET na rok 2014 schválený Správnou radou

Predpokladaný rozdiel príjmov a výdavkov: 10 300,00 €IX. Ostatné informácie

V roku 2014 správca Nadácie M-MARKET ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.


V roku 2014 nedošlo k zmenám v nadačnej listine ani v orgánoch nadácie.


Správna rada nadácie neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené.