I. O Nadácii M-MARKET

Nadácia M-MARKET bola založená 7. júla v roku 2014. V rámci podnikateľskej činnosti sme sa rozhodli s našim úspechom podeliť aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a potrebujú pomoc a podporu.

Informácie o hodnote nadačného imania
Aktuálna hodnota nadačného imania je 10 000,- €.


O nadácii:


V rámci našej podnikateľskej činnosti sme sa rozhodli s našim úspechom podeliť aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a skutočne potrebujú pomoc a podporu. Preto sme v roku 2014 založili Nadáciu M-MARKET, pričom sme nadviazali na predchádzajúce sociálne aktivity, ktoré sme od roku 2011 realizovali v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu. V grantových programoch sa snažíme pomáhať predovšetkým deťom a mládeži. Deti sú naša budúcnosť a práve preto podporujeme rozvíjanie ich potenciálu a talentu, či už v oblasti športu alebo kultúry. Rovnako sa zameriavame na pomoc vzdelávania detí v rámci prevencie kriminality. Okrem toho nadácia pomohla viacerým občianskym združeniam. Každoročne finančne prispieva k vydaniu knižného titulu, ktorý prináša poznatky z oblasti histórie Novohradu, podporila realizáciu rôznych súťaží a športových kempov. V neposlednom rade podávame pomocnú ruku aj rodinám v núdzi, či rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné problémy. Našou snahou je, aj vďaka podporovateľom nadácie pomáhať naďalej. Každý finančný dar, bez ohľadu na jeho výšku si vážime nielen my, ale najmä všetci tí, ktorým sme v minulosti pomohli.II. Poslanie Nadácie

Účelom nadácie je podporovať a propagovať nasledovné oblasti:

 

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,


b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,


c) ochrana a tvorba životného prostredia,


d) ochrana práv detí a mládeže,


e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia,


f) podpora a rozvoj školstva, vede a vzdelania,


g) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,


h) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti,


i) podpora osôb, organizácií alebo verejnoprospešných projektov v oblasti komunitného rozvoja,


j) zlepšenie kvality života na Slovensku,


k) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,


l) podpora a rozvoj európskej integrácie,


m) individuálne určená humanitná pomoc.


Svoj účel plní nadácia najmä pomocou nasledovných aktivít:

 

1. Poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov jednotlivcom, skupinám osôb, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby,


2. Podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s aktivitami nadácie.III. Orgány nadácie

Správna rada:

 

 • Marián Šufliarsky – predseda
 • Zuzana Šufliarska – členka správnej rady
 • Zuzana Šufliarska ml. – členka správnej rady
 

Správca: MDDr. Barbora Šufliarsky


Dozorná rada:

 

 • Zsolt Gubovič – člen dozornej rady
 • JUDr. Lukáš Mucha – člen dozornej rady
 • Tomáš Styk – člen dozornej rady
 
 

IV. Prehľad darcov

Nadácia v roku 2020 prijala nasledovné dary:


 • TECHNOINVENST s.r.o. výška daru: 100,00 €
 • Prometheus Capital a. s. výška daru: 300,00 €
 • M-MARKET, akciová spoločnosť výška daru: 25,00 €

Všetky darovacie zmluvy boli uzatvorené v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v plnom znení.

 

 

V. Prijaté príspevky od fyzických osôb

Nadácia v roku 2021 neprijala žiaden príspevok od fyzických osôbVI. Príspevky z podielu zaplatenej dane

Nadácia bola zaradená do Registra určeného právnickým osobám na prijímanie určeného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2020.


Nadácia v roku 2021 prijala príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 5 003,65 € (podiel zaplatenej dane za rok 2019 prijatý v 01/2021: 1 376,83 € + podiel zaplatenej dane za rok 2020: 3 626,82 €)


Z prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov boli v roku 2021 podporené 2 žiadosti vo výške 1 419,50 €. Zo zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia vo výške 5 130,50 €.VII. Prehľad poskytnutých finančných príspevkov

 

VII/a Poskytnuté finančné príspevky na základe individuálnych žiadostí

Tabuľka č. 1: Prehľad poskytnutých finančných príspevkov na základe individuálnych žiadostí

VIII. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu

Žiadateľov sme v roku 2021 podporili jedným spôsobom:

 

 • Individuálne žiadosti
 • Vecný dar
 
 

VIII/a Individuálne žiadosti

V roku 2021 nadácia zaregistrovala spolu 12 oficiálnych žiadostí o podporu. Zo všetkých žiadostí sa podporilo 7 žiadateľov. Všetky projekty boli hradené z asignácie.

 

 

Graf č. 1: Percentuálne vyjadrenie poskytnutých príspevkov podľa oblasti a účelu podpory individuálnych žiadostí

IX. Prehľad o nadačných fondoch

Nadácia v roku 2021 nezaložila žiadny nadačný fond.

 

 

X. Celkové výdavky (náklady v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady

XI. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

XII. Návrh rozpočtu Nadácie M-MARKET na rok 2021 schválený Správnou radou

Predpokladaný rozdiel príjmov a výdavkov: 550 eur

 

 

XIII. Ostatné informácie

V roku 2021 došlo v Nadačnej listine Nadácie M-MARKET k nasledovným zmenám:

 

Mení sa čl. VIII bod 1 Nadačnej listiny a to tak, že nový text znie nasledovne:

1) Členovia správnej rady nadácie sú:
Marián Šufliarsky
Zuzana Šufliarska

Zuzana Šufliarska

 

Mení sa čl. VIII bod 2 Nadačnej listiny a to tak, že nový text znie nasledovne:
2) Správcom nadácie je :
MDDr. Barbora Šufliarsky

 

Mení sa čl. VIII bod 3 Nadačnej listiny a to tak, že nový text znie nasledovne:
3) Členmi dozornej rady nadácie sú:
JUDr. Lukáš Mucha
Zsolt Gubovič
Tomáš Styk

 

Zmena nadačnej listiny bola vzatá na vedomie MV SR dňa: 1.6.2021.