Nadácia M-MARKET vznikla z iniciatívy vedenia spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť. Cieľom bolo zriadiť nadáciu, ktorá bude podporovať sociálne aktivity v Banskobystrickom kraji v spolupráci.I. Poslanie Nadácie

Účelom nadácie je podporovať a propagovať nasledovné oblasti:


   a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,


   b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,


   c) ochrana a tvorba životného prostredia,


   d) ochrana práv detí a mládeže,


   e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia,


   f) podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania,


   g) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,


   h) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti,


   i) podpora osôb, organizácií a lebo verejnoprospešných projektov v oblasti komunitného rozvoja,


   j) zlepšenie kvality života na Slovensku,


   k) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,


   l) podpora a rozvoj európskej integrácie,


 m) individuálne určená humanitná pomoc.


Svoj účel plní nadácia najmä pomocou nasledovných aktivít:


1. Poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov jednotlivcom, skupinám osôb, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby,


2. podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s aktivitami nadácie.II. Prehľad darcov

Nadácia M-MARKET prijala v roku 2015 nasledovné dary od:


M-MARKET, akciová spoločnosť          výška daru: 2 000,00 €

CBA Slovakia, a.s.                                   výška daru: 1 579,00 €


Darovacie zmluvy boli uzatvorené v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení.III. Prehľad poskytnutých darov

Nadácia M-MARKET v roku 2015 neposkytla žiadne dary.IV.  Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie

Nadácia M-MARKET v roku 2015 nerealizovala žiadne vlastné grantové programy.


Nadácia M-MARKET v roku 2015 pokračovala v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu na grantovom programe „Hľadá sa talent“, ktorý bol vyhlásený v roku 2014, pričom uzávierka predkladania žiadostí bola do 30.01.2015. Vyhlásili sme a medializovali náš záujem podporiť talentované deti a mladých ľudí v mestách Banská Bystrica, Slovenská Ľupča a Sliač s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory. Chceli sme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých talentov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.


Nadácia M-MARKET sa v roku 2015 rozhodla zamerať na podporu verejnoprospešných zbierok realizovaných v Banskobystrickom kraji. Aj tento grantový projekt je zastrešovaných Nadáciou Centrum pre filantropiu. Zámerom Grantového programu „SPOLU“ je podpora verejných zbierok, ktoré sú realizované prostredníctvom rôznych kultúrnych, športových či umeleckých benefičných aktivít na pomoc druhým ľuďom, ktorí ju potrebujú. Nadácia podporí organizátora zbierky zdvojnásobením celkového výťažku (1:1) z akcie max. však do výšky 400,00 €. Zároveň bude finančne podporená samotná príprava a realizácia programu, alebo benefičnej aktivity sumou 100,00 €. V programe sa celkovo prerozdelí suma 8 000,00 €. Vyhlásenie grantového programu bolo dňa 26.11.2015, uzávierka predkladania žiadostí je do 6.8.2016.


Tretím grantovým programom, ktorý realizujeme v spolupráci s Nadáciou CPF je otvorený grantový program. Jeho cieľom je podporovať projekty verejnoprospešných inštitúcií alebo jednotlivcov v núdzi, podporiť ich spôsobom, ktorý prispeje k skvalitneniu ich života.


Nadácia M-MARKET poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom mechanizmu grantového programu, pretože veríme v jeho flexibilitu a transparentnosť. Dôležitým atribútom grantových programov je ich otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. Veríme, že táto schéma rozdeľuje finančné prostriedky najprehľadnejším spôsobom, ktoré má verejne jasne definované podmienky a požiadavky. Má dopredu jasne pomenovaný proces hodnotenia podporených vz. nepodporených žiadostí cez nezávislú hodnotiacu komisiu. Výsledky podpory sú dostupné na Internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu a ďalším, ktorí majú záujem.


 • Definovanie pravidiel a postupov programu.
 • Realizácia a vyhodnotenie programov.
 • Navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť.
 • Poskytovanie telefonických, e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu a osobné konzultácie.
 • Zbieranie a administrácia projektov predložených do grantového programu.
 • Zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov.
 • Vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi.
 • Písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení / nepridelení podpory uchádzačom.
 • Príprava a administrácia darovacích zmlúv pre podporených uchádzačov.
 • Komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprave, sledovanie postupu a uskutočňovania aktivít príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie, časové rozvrhy.
 • Monitoring podporených projektov vykonávanie kontroly použitia prostriedkov formou finančných a programových správ od podporených žiadateľov.
 • Spracúvanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát celého programu, štatistiky, komunikačných informácií a súhrnov.


V. Prehľad o nadačných fondoch

Nadácia M-MARKET nezaložila v roku 2015 žiadny nadačný fond.VI. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady


VII. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu


VIII. Návrh rozpočtu Nadácie M-MARKET na rok 2015 schválený Správnou radou


Predpokladaný rozdiel príjmov a výdavkov: 150,00 €


 

IX. Ostatné informácie

V roku 2015 správca Nadácie M-MARKET ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.


V roku 2015 nedošlo k zmenám v nadačnej listine ani v orgánoch nadácie.


Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaj, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené.