I. O Nadácii M-MARKET


Nadácia M-MARKET bola založená 7. júla v roku 2014. V rámci podnikateľskej činnosti sme sa rozhodli s našim úspechom podeliť aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a potrebujú pomoc a podporu.

Informácie o hodnote nadačného imania
Aktuálna hodnota nadačného imania je 10 000,- €.

 

O nadácii:

 

V rámci našej podnikateľskej činnosti sme sa rozhodli s našim úspechom podeliť aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a skutočne potrebujú pomoc a podporu. Preto sme v roku 2014 založili Nadáciu M-MARKET, pričom sme nadviazali na predchádzajúce sociálne aktivity, ktoré sme od roku 2011 realizovali v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu. V grantových programoch sa snažíme pomáhať predovšetkým deťom a mládeži. Deti sú naša budúcnosť a práve preto podporujeme rozvíjanie ich potenciálu a talentu, či už v oblasti športu alebo kultúry. Rovnako sa zameriavame na pomoc vzdelávania detí v rámci prevencie kriminality. Okrem toho nadácia pomohla viacerým občianskym združeniam. Každoročne finančne prispieva k vydaniu knižného titulu, ktorý prináša poznatky z oblasti histórie Novohradu, podporila realizáciu rôznych súťaží a športových kempov. V neposlednom rade podávame pomocnú ruku aj rodinám v núdzi, či rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné problémy. Našou snahou je, aj vďaka podporovateľom nadácie pomáhať naďalej. Každý finančný dar, bez ohľadu na jeho výšku si vážime nielen my, ale najmä všetci tí, ktorým sme v minulosti pomohli.

 

 

II. Poslanie Nadácie

Účelom nadácie je podporovať a propagovať nasledovné oblasti:

 

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

 

b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

 

c) ochrana a tvorba životného prostredia,

 

d) ochrana práv detí a mládeže,

 

e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia,

 

f) podpora a rozvoj školstva, vede a vzdelania,

 

g) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,

 

h) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti,

 

i) podpora osôb, organizácií alebo verejnoprospešných projektov v oblasti komunitného rozvoja,

 

j) zlepšenie kvality života na Slovensku,

 

k) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,

 

l) podpora a rozvoj európskej integrácie,

 

m) individuálne určená humanitná pomoc.

 

Svoj účel plní nadácia najmä pomocou nasledovných aktivít:

 

1. Poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov jednotlivcom, skupinám osôb, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby,

 

2. Podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s aktivitami nadácie.

 

 

III. Orgány nadácie

Správna rada:

 

 • Marián Šufliarsky – predseda
 • Zuzana Šufliarska – členka správnej rady
 • Zsolt Gubovič – člen správnej rady
 

Správca: JUDr. Lukáš Mucha

 

Dozorná rada:

 

 • Jolana Šufliarska
 • Peter Kmeť
 • Lenka Šufliarska
 
 

IV. Prehľad darcov

Nadácia v roku 2020 prijala nasledovné dary:

 

 • TECHNOINVENST s.r.o. výška daru: 80,00 €
 • Prometheus Capital a. s. výška daru: 406,93 €
 • M-MARKET, akciová spoločnosť výška daru: 7 500,00 €
 • M-MARKET, akciová spoločnosť výška daru: 9 000,00 € (vecný dar)
 • M-MARKET Reality s.r.o. výška daru: 30,00 €
 • M-MARKET Invest s.r.o. výška daru: 10,00 €
 

Všetky darovacie zmluvy boli uzatvorené v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v plnom znení.

 

 

V. Prijaté príspevky od fyzických osôb

Nadácia v roku 2020 neprijala žiaden príspevok od fyzických osôb

 

 

VI. Príspevky z podielu zaplatenej dane

Nadácia bola zaradená do Registra určeného právnickým osobám na prijímanie určeného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2019.

 

Nadácia v roku 2020 prijala príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 4 553,67 €.

 

Z prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov boli v roku 2020 podporené 2 žiadosti vo výške 800,- € a zo zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia vo výške 500,89 €, t.j. v celkovej sume: 1 300,89 €.

 

 

VII. Prehľad poskytnutých finančných príspevkov

 

VII/a Poskytnuté finančné príspevky na základe individuálnych žiadostí

 

VIII. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu

Žiadateľov sme v roku 2020 podporili jedným spôsobom:

 

 • Individuálne žiadosti
 • Vecný dar
 
 

VIII/a Individuálne žiadosti

V roku 2020 sme zaregistrovali spolu 13 oficiálnych žiadostí o podporu. Zo všetkých žiadostí sme podporili 6 žiadateľov. Z asignácie boli hradené 2 projekty (čiastočne hradené z darov), 4 projekty boli hradené z darov.

 

Graf č. 1: Percentuálne vyjadrenie poskytnutých príspevkov podľa oblasti a účelu podpory individuálnych žiadostí

 

VIII/a Individuálne žiadosti

V roku 2020 darovala Nadácia M-MARKET 500 ks medicínskych profesionálnych ochranných masiek Mask Ljusi v hodnote 9 000,- € za účelom pomoci a ochrany zdravia v boji proti šíreniu ochorenia COVID 19. Masky boli dodané neziskovej organizácii Humble Smile Foundation. Dar bol poskytnutý ako humanitárna pomoc Guinea Bissau do hlavných nemocníc medzi pracovníkov prvej línie, na JIS a chirurgické oddelenia. Ide o rozvojovú krajinu, kde chýbajú základné zdravotnícke pomôcky.

 

 

IX. Prehľad o nadačných fondoch

Nadácia v roku 2020 nezaložila žiadny nadačný fond.

 

 

X. Celkové výdavky (náklady v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady

XI. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

XII. Návrh rozpočtu Nadácie M-MARKET na rok 2019 schválený Správnou radou

XIII. Ostatné informácie
V roku 2020 nedošlo v Nadačnej listine Nadácie M-MARKET k žiadnej zmene.

V roku 2020 nedošlo v Nadačnej listine Nadácie M-MARKET k žiadnej zmene.
 

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené.

 

Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

 

Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.

 

Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.

 

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.