Nadácia M-MARKET bola založená dňa 7. júla 2014 z iniciatívy vedenia spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť. Cieľom bolo zriadiť nadáciu, ktorá bude podporovať sociálne aktivity v Banskobystrickom kraji v spolupráci.

 

I. Poslanie Nadácie

Účelom nadácie je podporovať a propagovať nasledovné oblasti:

 

 

   a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

 

 

   b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

 

 

   c) ochrana a tvorba životného prostredia,

 

 

   d) ochrana práv detí a mládeže,

 

 

   e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia,

 

 

   f) podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania,

 

 

   g) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,

 

 

   h) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti,

 

 

   i) podpora osôb, organizácií a lebo verejnoprospešných projektov v oblasti komunitného rozvoja,

 

 

   j) zlepšenie kvality života na Slovensku,

 

 

   k) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,

 

 

   l) podpora a rozvoj európskej integrácie,

 

 

 m) individuálne určená humanitná pomoc.

 

 

Svoj účel plní nadácia najmä pomocou nasledovných aktivít:

 

 

1. Poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov jednotlivcom, skupinám osôb, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby,

 

 

2. podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s aktivitami nadácie.

 

Darovacie zmluvy boli uzatvorené v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

 

 

III. Prehľad poskytnutých darov

Nadácia M-MARKET v roku 2016 neposkytla žiadne dary.

 

 

IV. Príspevky z podielu zaplatenej dane

Nadácia M-MARKET bola zaradená do Registra určeného právnickým osobám na prijímanie určeného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2015.

 

Nadácia v roku 2016 prijala príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške: 11 344,44 €.

 

Poskytnuté finančné príspevky budú použité v roku 2017 v rámci grantových programov.

 

 

V. Prijaté príspevky od fyzických osôb

Nadácia M-MARKET prijala od fyzických osôb príspevok vo výške 20,00 €.

 

 

VI.  Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie

Nadácia M-MARKET v roku 2016 nerealizovala žiadne vlastné grantové programy.

 

 

VI/a

V roku 2016 Nadácia M-MARKET pokračovala v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu na grantovom programe „SPOLU“, ktorý bol vyhlásený v roku 2015, pričom uzávierka predkladania žiadostí bola do 16.08.2016.


Zámerom Grantového programu „SPOLU“ bola podpora verejných zbierok, ktoré boli realizované prostredníctvom rôznych kultúrnych, športových či umeleckých benefičných aktivít na pomoc druhým ľuďom, ktorí ju potrebujú. Nadácia M-MARKET podporila organizátora zbierky zdvojnásobením celkového výťažku (1:1) z akcie max. však do výšky 400,00 €. Zároveň finančne podporila samotnú prípravu a realizáciu programu sumou 100,00 €.

 

V programe sa celkovo prerozdelila suma 2 254,00 €.

 

 

Zámerom Grantového programu „SPOLU“ bola podpora verejných zbierok, ktoré boli realizované prostredníctvom rôznych kultúrnych, športových či umeleckých benefičných aktivít na pomoc druhým ľuďom, ktorí ju potrebujú. Nadácia M-MARKET podporila organizátora zbierky zdvojnásobením celkového výťažku (1:1) z akcie max. však do výšky 400,00 €. Zároveň finančne podporila samotnú prípravu a realizáciu programu sumou 100,00 €.

 

V programe sa celkovo prerozdelila suma 2 254,00  €. 

 

Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity v grantovom programe SPOLU:

 

1.     Nadácia Študent – Koncert ku dňu matiek – výška podporenej sumy 500,00 €

2.     Svetielko nádeje, o.z. – Rozbehni sa do pomoci – výška podporenej sumy 500,00 €

3.     Občianske združenie Kaštieľ Radvanských – Kaštieľ Radvanských – výška podporenej sumy 300,00 €

4.     Občianske združenie Skálnik – Zachovanie sklárskych tradícií na Dolnej Bzovej – výška podporenej sumy 454,00 €

5.   JASIV, o.z. – Divínsky Boyard 2016 – výška podporenej sumy 500,00 €

 

 

VI/b

V roku 2016 vzišlo zo spolupráce Nadácie M-MARKET a Nadácie Centrum pre filantropiu aj partnerstvo na crowdfundingovej platforme StartLab.sk.

 

Ide o jedinečný koncept pre podporu kreatívcov, startupy a všetkých aktívnych občanov, ktorí majú v hlave zaujímavé a originálne nápady a potrebujú na ich realizáciu získať finančné prostriedky. Cieľom je podporiť nekomerčné projekty určené pre zlepšenie kvality života na Slovensku.  

 

V roku 2016 bolo na StartLab.sk zverejnených spolu až 33 verejnoprospešných projektov. Úspešných bolo 31 projektov, v rámci ktorých sa vyzbieralo 79 365,94 € od 2 138 darcov. Dva projekty boli vyhodnotené ako neúspešné.

 

 

VI/c

Tretím grantovým programom, ktorý realizujeme v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu je otvorený grantový program. Jeho cieľom je podporovať projekty verejnoprospešných inštitúcií alebo jednotlivcov v núdzi, podporiť ich spôsobom, ktorý prispeje k skvalitneniu ich života.

 

Zo všetkých žiadostí, ktorých bolo v roku 2016 spolu 22, sme podporili 12 projektov celkovou sumou 9 929,00 €. Podporené boli občianske združenia, neziskové organizácie, ale aj jednotlivci v núdzi. 

 

Nadácia M-MARKET poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom mechanizmu grantového programu, pretože veríme v jeho flexibilitu a transparentnosť. Dôležitým atribútom grantových programov je ich otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. Veríme, že táto schéma rozdeľuje finančné prostriedky najprehľadnejším spôsobom, ktoré má verejne jasne definované podmienky a požiadavky. Má dopredu jasne pomenovaný proces hodnotenia podporených vz. nepodporených žiadostí cez nezávislú hodnotiacu komisiu. Výsledky podpory sú dostupné na Internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu a ďalším, ktorí majú záujem. 

 

 • Definovanie pravidiel a postupov programu.
 • Realizácia a vyhodnotenie programov.
 • Navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť.
 • Poskytovanie telefonických, e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu a osobné konzultácie.
 • Zbieranie a administrácia projektov predložených do grantového programu.
 • Zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov.
 • Vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi.
 • Písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení / nepridelení podpory uchádzačom.
 • Príprava a administrácia darovacích zmlúv pre podporených uchádzačov.
 • Komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprave, sledovanie postupu a uskutočňovania aktivít príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie, časové rozvrhy.
 • Monitoring podporených projektov vykonávanie kontroly použitia prostriedkov formou finančných a programových správ od podporených žiadateľov.
 • Spracúvanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát celého programu, štatistiky, komunikačných informácií a súhrnov. 
 

VII. Prehľad o nadačných fondoch

Nadácia M-MARKET nezaložila v roku 2016 žiadny nadačný fond.

 

 

VIII. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady

IX. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Predpokladaný rozdiel príjmov a výdavkov: 350,00 €XI. Ostatné informácie

V roku 2016 správca Nadácie M-MARKET ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.


V roku 2016 nedošlo k zmenám v nadačnej listine ani v orgánoch nadácie.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené.


Účtovná jednotka  vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.


Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.


Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny  vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.


Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.