I. O Nadácii M-MARKET

Nadácia M-MARKET bola založená 7. júla v roku 2014. V rámci podnikateľskej činnosti sme sa rozhodli s našim úspechom podeliť aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a potrebujú pomoc a podporu.

Informácie o hodnote nadačného imania
Aktuálna hodnota nadačného imania je 10 000,- €.


O nadácii:


Predseda predstavenstva spoločnosti M-MARKET sa v roku 2014 rozhodol založiť Nadáciu, aby sa mohol podeliť o svoj podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemajú v živote toľko šťastia. Bol to dôležitý krok, ktorý potvrdil snahu pomáhať. V grantových programoch sa snažíme pomôcť predovšetkým deťom a mládeži. Deti sú naša budúcnosť a práve preto podporujeme rozvíjanie ich potenciálu a talentu, či už v oblasti športu alebo kultúry. Rovnako sa zameriavame na pomoc vzdelávania detí v rámci prevencie kriminality. Okrem toho nadácia pomohla viacerým občianskym združeniam. Finančne prispela k vydaniu knižného titulu, ktorý prináša poznatky z oblasti histórie, podporila realizáciu rôznych súťaží a športových kempov. V neposlednom rade podávame pomocnú ruku aj rodinám v núdzi, či rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné problémy.


Pri začiatkoch Nadácie bola naším partnerom nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n. o.), ktorá spolu realizovala naše sociálne aktivity a napĺňala naše poslanie. Pomáhala nám vytvoriť a naplniť stratégiu našej činnosti, administrovala naše grantové programyII. Poslanie Nadácie

Účelom nadácie je podporovať a propagovať nasledovné oblasti:

 

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,


b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,


c) ochrana a tvorba životného prostredia,


d) ochrana práv detí a mládeže,


e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia,


f) podpora a rozvoj školstva, vede a vzdelania,


g) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,


h) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti,


i) podpora osôb, organizácií alebo verejnoprospešných projektov v oblasti komunitného rozvoja,


j) zlepšenie kvality života na Slovensku,


k) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,


l) podpora a rozvoj európskej integrácie,


m) individuálne určená humanitná pomoc.


Svoj účel plní nadácia najmä pomocou nasledovných aktivít:

 

1. Poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov jednotlivcom, skupinám osôb, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby,


2. Podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s aktivitami nadácie.III. Orgány nadácie

Správna rada:

 

  • Marián Šufliarsky – predseda
  • Zuzana Šufliarska – členka správnej rady
  • Zsolt Gubovič – člen správnej rady
 

Správca: JUDr. Lukáš Mucha


Dozorná rada:

 

  • Jolana Šufliarska
  • Peter Kmeť
  • Lenka Šufliarska
 
 

IV. Prehľad darcov

Nadácia v roku 2019 prijala nasledovné dary:

  • Chimera Invest, a.s.                                     výška daru:      69,78 €
  • Prometheus Capital a. s.                             výška daru:    342,38 €
  • M-MARKET, akciová spoločnosť                výška daru: 5 211,93 €
 

Všetky darovacie zmluvy boli uzatvorené v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v plnom znení.V. Prijaté príspevky od fyzických osôb

Nadácia v roku 2019 neprijala žiaden príspevok od fyzických osôbVI. Príspevky z podielu zaplatenej dane

Nadácia bola zaradená do Registra určeného právnickým osobám na prijímanie určeného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2018.


Nadácia v roku 2019 prijala príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 9 507,37 €.


Z prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov boli v roku 2019 podporených 10 žiadostí vo výške 8 988,48 € a zo zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia vo výške 6 462,83 €, t.j. v celkovej sume 15 451,31 €.VII. Prehľad poskytnutých finančných príspevkov


VII/a Poskytnuté finančné príspevky na základe individuálnych žiadostí

 

VIII. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu

Žiadateľov sme v roku 2019 podporili jedným spôsobom:

 

  • Individuálne žiadosti
 
 

VIII/a Individuálne žiadosti

V roku 2019 sme zaregistrovali 36 žiadostí o podporu. Zo všetkých žiadostí sme podporili 12 žiadateľov. Z asignácie bolo hradených 10 projektov, 2 projekty boli hradené z darov.

 

Graf č. 1: Percentuálne vyjadrenie poskytnutých príspevkov podľa oblasti a účelu podpory individuálnych žiadostí

 

IX. Prehľad o nadačných fondoch

Nadácia v roku 2019 nezaložila žiadny nadačný fond.

 

 

X. Celkové výdavky (náklady v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady

XI. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

XII. Návrh rozpočtu Nadácie M-MARKET na rok 2019 schválený Správnou radou

XIII. Ostatné informácie

V roku 2019 nedošlo v Nadačnej listine Nadácie M-MARKET k žiadnej zmene.


Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené.


Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.


Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.


Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.


Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.