I. O nadácii M-MARKET

Predseda predstavenstva spoločnosti M-MARKET sa v roku 2014 rozhodol založiť Nadáciu, aby sa mohol podeliť o svoj podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemajú v živote toľko šťastia. Bol to dôležitý krok, ktorý potvrdil snahu pomáhať.

V grantových programoch sa snažíme pomôcť predovšetkým deťom a mládeži. Deti sú naša budúcnosť a práve preto podporujeme rozvíjanie ich potenciálu a talentu, či už v oblasti športu alebo kultúry. Rovnako sa zameriavame na pomoc vzdelávania detí v rámci prevencie kriminality. Okrem toho nadácia pomohla viacerým občianskym združeniam. Finančne prispela k vydaniu knižného titulu, ktorý prináša poznatky z oblasti histórie, podporila realizáciu rôznych súťaží a športových kempov. V neposlednom rade podávame pomocnú ruku aj rodinám v núdzi, či rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné problémy.


Pri začiatkoch Nadácie bola naším partnerom nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n. o.), ktorá spolu realizovala naše sociálne aktivity a napĺňala naše poslanie. Pomáhala nám vytvoriť a naplniť stratégiu našej činnosti, administrovala naše grantové programy.II. Poslanie Nadácie

1) Účelom nadácie je podporovať a propagovať nasledovné oblasti:

 

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,


b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,


c) ochrana a tvorba životného prostredia,


d) ochrana práv detí a mládeže,


e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia,


f) podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania,


g) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,


h) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti,


i) podpora osôb, organizácií a lebo verejnoprospešných projektov v oblasti komunitného rozvoja,


j) zlepšenie kvality života na Slovensku,


k) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,


l) podpora a rozvoj európskej integrácie,


m) individuálne určená humanitná pomoc.

 

Svoj účel plní nadácia najmä pomocou nasledovných aktivít:

 

1. Poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov jednotlivcom, skupinám osôb, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby,


2. podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s aktivitami nadácie.III. Orgány Nadácie

Správna rada:

 

 • Marián Šufliarsky – predseda Zuzana
 • Šufliarska – člen
 • Zsolt Gubovič – člen
 •  

Správca: JUDr. Lukáš Mucha


Dozorná rada:


 • Jolana Šufliarska
 • Peter Kmeť
 • Lenka Šufliarska
 
 

IV. Prehľad darcov

Nadácia v roku 2018 prijala nasledovné dary:


Prometheus Capital a. s. výška daru: 344,98 €

M-MARKET Invest, s. r. o. výška daru: 14,40 €

M-MARKET Reality, s. r. o. výška daru: 14,40 €

M-MARKET, akciová spoločnosť výška daru: 176,59 €


Všetky darovacie zmluvy boli uzatvorené v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v plnom znení.V. Prijaté príspevky od fyzických osôb

Nadácia v roku 2018 neprijala žiaden príspevok od fyzických osôbVI. Príspevky z podielu zaplatenej dane

Nadácia bola zaradená do Registra určeného právnickým osobám na prijímanie určeného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2017. Nadácia v roku 2018 prijala príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 13 130,18 €. Z prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov bolo v roku 2018 poskytnutých 33 darov v celkovej sume: 23 550,00 €.VII. Prehľad poskytnutých darov

 

VII/a Poskytnuté dary na základe grantového programu „HĽADÁME TEBA“

V grantovom programe HĽADÁME TEBA bolo podporených 24 projektov, z toho 1 projekt nebol zrealizovaný z dôvodu odstúpenia od zmluvy, nakoľko nominovaná žiačka prestúpila na inú ZŠ. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 500,00 € boli vrátené nadácii na bankový účet, dňa 28.09.2018.VII/b Poskytnuté dary na základe individuálnych žiadostí

 

VIII. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu

Žiadateľov sme v roku 2018 podporili dvoma spôsobmi:


1. Grantový program

2. Individuálne žiadosti


Nadácia M-MARKET poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom mechanizmu grantového programu, pretože veríme v jeho flexibilitu a transparentnosť. Dôležitým atribútom grantových programov je ich otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. Veríme, že táto schéma rozdeľuje finančné prostriedky najprehľadnejším spôsobom, ktoré má verejne jasne definované podmienky a požiadavky. Má dopredu jasne pomenovaný proces hodnotenia podporených vz. nepodporených žiadostí cez nezávislú hodnotiacu komisiu. Výsledky podpory sú dostupné na Internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu a ďalším, ktorí majú záujem.


 • Definovanie pravidiel a postupov programu.
 • Realizácia a vyhodnotenie programov.
 • Navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť.
 • Poskytovanie telefonických, e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu a osobné konzultácie.
 • Zbieranie a administrácia projektov predložených do grantového programu.
 • Zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov.
 • Vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi.
 • Písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení / nepridelení podpory uchádzačom.
 • Príprava a administrácia darovacích zmlúv pre podporených uchádzačov.
 • Komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprave, sledovanie postupu a uskutočňovania aktivít príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie, časové rozvrhy.
 • Monitoring podporených projektov vykonávanie kontroly použitia prostriedkov formou finančných a programových správ od podporených žiadateľov.
 

VIII/a Grantový program HĽADÁME TEBA

 

Aj v roku 2018 sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu talentovaných detí a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom grantového programu HĽADÁME TEBA.

 

Nadácia prostredníctvom otvoreného grantového programu podporila projekty, ktorých cieľom bolo prispieť k rozvoju talentu detí, mládeže a mladých ľudí v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Partnermi programu mohli byť mimovládne organizácie, kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v týchto mestách, ktoré sa rozhodli prispieť k vytváraniu prostredia podnecujúceho individuálny rozvoj talentovaných mladých ľudí.

 

 

Pre grantový program bola alokovaná suma 15 000,00 €, pričom na jeden projekt bolo možné žiadať max. sumu 1 000,00 €. V grantovom programe bolo podporených 24 projektov.

 

 

Vyhodnotenie grantového programu:

 

Predložené projekty: 25

 

Podporené projekty: 24 (z toho 1 projekt nebol zrealizovaný z dôvodu odstúpenia od zmluvy – nominovaná žiačka prestúpila na inú ZŠ. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 500,00 € boli vrátené nadácii na bankový účet, dňa 28.09.2018)

 

 

Celková suma podpory: 14 500,00 €

 

 

Finančná pomoc grantového programu „HĽADÁME TEBA“ smerovala predovšetkým športovo nadaným deťom a mladým športovcom.

 

 

VIII/b Individuálne žiadosti

V roku 2018 sme zaregistrovali spolu 31 oficiálnych žiadostí o podporu. Zo všetkých žiadostí sme podporili 14. Z asignácie bolo hradených 10 projektov, 4 projekty boli hradené z darov získaných z minulých rokov.

 

V dvoch prípadoch žiadostí, ktoré boli hradené z darov z minulých rokov nedostala nadácia od príjemcov daru záverečnú správu o použití finančného príspevku. Termín predloženia v obidvoch prípadoch bol 30.11.2018.

 

IX. Prehľad o nadačných fondoch

Nadácia nezaložila v roku 2018 žiadny nadačný fond.

 

 

X. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady

XI. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

XII. Návrh rozpočtu Nadácie M-MARKET na rok 2018 schválený Správnou radou

Predpokladaný rozdiel príjmpov a výdavkov: 980,00 €


XIII. Ostatné informácie

V roku 2018 došlo v Nadačnej listine Nadácie M-MARKET k nasledovnej zmene:


Mení sa čl. I Nadačnej listiny a to tak, že sa vypúšťa doterajšia adresa nadácie a uvádza sa nová adresa nadácie: Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec.


Zmena nadačnej listiny vzatá na vedomie MV SR dňa: 22.01.2018.


Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené.


Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.


Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.


Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.


Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.