I. O nadácii M-MARKET

Nadácia M-MARKET bola založená v roku 2014, keď sa predseda predstavenstva M-MARKET rozhodol podeliť o podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie. Bol to dôležitý krok, ktorý potvrdil snahu pomáhať deťom, mladým ľuďom zo sociálne znevýhodnených rodín, či rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné problémy.

 
 

II. Poslanie Nadácie

Účelom nadácie je podporovať a propagovať nasledovné oblasti:

 

   a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

 

 

   b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

 

 

   c) ochrana a tvorba životného prostredia,

 

 

   d) ochrana práv detí a mládeže,

 

 

   e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia,

 

 

   f) podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania,

 

 

   g) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,

 

 

   h) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti,

 

 

   i) podpora osôb, organizácií a lebo verejnoprospešných projektov v oblasti komunitného rozvoja,

 

 

   j)  lepšenie kvality života na Slovensku,

 

   k) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,

 

   l) podpora a rozvoj európskej integrácie,

 

 

 m) individuálne určená humanitná pomoc.

 

 

Svoj účel plní nadácia najmä pomocou nasledovných aktivít:

 

  1. Poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov jednotlivcom, skupinám osôb, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby,

 

 

  2.  podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s aktivitami nadácie.

 

 

 

III. Orgány Nadácie

Správna rada

 

 

 • Marián Šufliarsky – predseda
 • Zuzana Šufliarska
 • Zsolt Gubovič
 

Správca Nadácie:

 

 • Ing. Vladimír Kocúrek do 08.06.2017 JUDr.
 • Lukáš Mucha od 09.06.2017
 

Dozorná rada: 

 

 

 • Jolana Šufliarska
 • Peter Kmeť
 • JUDr. Lukáš Mucha do 08.06.2017
 • Lenka Šufliarska od 09.06.2017
 
 

IV. Prehľad darcov

Nadácia M-MARKET v roku 2017 prijala nasledovné dary:

 

 

CBA Slovakia, a.s.                                výška daru:     2 981,93 €

M-MARKET, akciová spoločnosť       výška daru:     2 000,00 €

M-MARKET Reality, s. r. o.                 výška daru:           50,05 €

M-MARKET Invest, s. r. o.                  výška daru:           17,92 €

 

 

Všetky darovacie zmluvy boli uzatvorené v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

 

 

 

V. Prijaté príspevky od fyzických osôb

Nadácie M-MARKET v roku 2017 neprijala žiaden príspevok od fyzických osôb. 

 

 

 

VI. Príspevky z podielu zaplatenej dane

Nadácia M-MARKET bola zaradená do Registra určeného právnickým osobám na prijímanie určeného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2016.

 

Nadácia v roku 2017 prijala príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške: 21 288,21 €.

 

Z prijatého podielu zaplatenej dane z prímov bolo poskytnutých 26 darov v celkovej sume: 15 750,00 €.

 

 

VII. Prehľad poskytnutých darov

 

VII/a Poskytnuté dary na základe Zamestnaneckého grantového programu „VEĽKÍ SVOJIM MALÝM“


VII/b Poskytnuté dary na základe individuálnych žiadostí

 

VIII. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu

Žiadateľov sme v roku 2017 podporili dvoma spôsobmi:


1. Zamestnanecký grantový program

2. Individuálne žiadosti

 

Nadácia M-MARKET poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom mechanizmu grantového programu, pretože veríme v jeho flexibilitu a transparentnosť. Dôležitým atribútom grantových programov je ich otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. Veríme, že táto schéma rozdeľuje finančné prostriedky najprehľadnejším spôsobom, ktoré má verejne jasne definované podmienky a požiadavky. Má dopredu jasne pomenovaný proces hodnotenia podporených vz. nepodporených žiadostí cez nezávislú hodnotiacu komisiu. Výsledky podpory sú dostupné na Internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu a ďalším, ktorí majú záujem.


 • Definovanie pravidiel a postupov programu.
 • Realizácia a vyhodnotenie programov.
 • Navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť.
 • Poskytovanie telefonických, e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu a osobné konzultácie.
 • Zbieranie a administrácia projektov predložených do grantového programu.
 • Zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov.
 • Vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi.
 • Písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení / nepridelení podpory uchádzačom.
 • Príprava a administrácia darovacích zmlúv pre podporených uchádzačov.
 • Komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprave, sledovanie postupu a uskutočňovania aktivít príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie, časové rozvrhy.
 • Monitoring podporených projektov vykonávanie kontroly použitia prostriedkov formou finančných a programových správ od podporených žiadateľov.
 • Spracúvanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát celého programu, štatistiky, komunikačných informácií a súhrnov.
 
 

VIII/a Zamestnanecký grantový program Nadácie M-MARKET

 

V roku 2017 sa Nadácia M-MARKET rozhodla vyhlásiť zamestnanecký grantový program VEĽKÍ SVOJIM MALÝM, ktorý umožnil záujemcom z radov zamestnancov spoločností CBA Slovakia a.s. a skupiny spoločností M-MARKET zapojiť sa do podpory zmysluplných aktivít.

 

Našu pozornosť sme sa rozhodli zamerať na podporu talentovaných detí a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu.

 

Cieľom programu bolo podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj talentu detí, mládeže a mladých ľudí, nachádzať a podporovať mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov vo veku od 6 do 18 rokov z radov detí zamestnancov spoločností CBA Slovakia, či M-MARKET. Chceli sme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých talentov a poskytnúť im možnosť na sebarealizáciu.

 

Pre grantový program bola alokovaná suma 6 400 €, pričom jedna žiadosť bola podporená max. sumou 400,00 €. V grantovom programe bolo nakoniec podporených 15 projektov.

 

 

Vyhodnotenie Zamestnaneckého grantového programu:

 

Predložené projekty: 14

 

Podporené projekty: 14

 

Celková suma podpory: 6 000,00 €

 

 

 

VIII/b Individuálne žiadosti

V roku 2017 sme zaregistrovali spolu 30 oficiálnych žiadostí o podporu. Zo všetkých žiadostí sme podporili 12, celkovou sumou 9 750,00 €, vždy za predpokladu, že súviseli s poslaním a cieľmi nadácie.

 

IX. Spolupráca Nadácie M-MARKET s Nadáciou Centrum pre filantropiu

Aj v roku 2017 sme pokračovali partnerstvo v úspešnej spolupráci s Nadáciu Centrum pre filantropiu na crowdfundingovej platforme StartLab.sk.  Ide o jedinečný koncept pre podporu kreatívcov, startupy a všetkých aktívnych občanov, ktorí majú v hlave zaujímavé a originálne nápady a potrebujú na ich realizáciu získať finančné prostriedky. Cieľom je podporiť nekomerčné projekty určené pre zlepšenie kvality života na Slovensku.

 

V roku 2017 bolo na StartLab.sk zverejnených spolu

 97 verejnoprospešných projektov. Úspešných bolo 89 projektov, v rámci ktorých sa vyzbieralo 354 580,23 € od 11 797 darcov.

 

Osem projektov nevyzbieralo cieľovú sumu, preto boli z nášho pohľadu neúspešné.

 

 

X. Prehľad o nadačných fondoch

Nadácia M-MARKET nezaložila v roku 2017 žiadny nadačný fond.

 

 

 

XI. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady

XII. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

XIII. Návrh rozpočtu Nadácie M-MARKET na rok 2017 schválený Správnou radou

Predpokladaný rozdiel príjmov a výdavkov: 980,00 €

 

 

IVX. Ostatné informácie

V roku 2017 došlo v Nadačnej listine Nadácie M-MARKET k nasledovným zmenám:

 

 

– zmena čl. VIII bod 2. Nadačnej listiny: novým správcom Nadácie je: JUDr. Lukáš Mucha od 09.06.2017

 

 

– zmena čl. VIII bod 3. Nadačnej listiny: členmi dozornej rady sú: Jolana Šufliarska, Peter Kmeť, Lenka Šufliarska od 09.06.2017

 

 

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené.

 

 

Účtovná jednotka  vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

 

Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.

 

 

Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny  vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny

.

 

 

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.