Grantový program Nadácie M-Market a Nadácie Centrum pre filantropiu

 

Nadácia M-MARKET v spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu sa tento rok rozhodla podporiť verejnoprospešné zbierky realizované v Banskobystrickom kraji.

 

Zámerom Grantového programu SPOLU je podpora  verejných zbierok, ktoré sú realizované prostredníctvom rôznych kultúrnych, športových či umeleckých benefičných aktivít.


Charakteristika programu

Našim zámerom je podporiť právnické osoby, mimovládne a štátne organizácie v tom, aby realizovali lokálne benefičné aktivity zamerané na získavanie prostriedkov prostredníctvom verejných zbierok určených na pomoc druhým ľuďom, ktorí ju potrebujú.


Podporíme rôzne kultúrne, športové či umelecké aktivity, realizované v Banskobystrickom kraji, ktorých cieľom je získať finančné prostriedky prostredníctvom verejnej zbierky. Výťažok verejnej zbierky musí byť v plnej miere použitý na verejnoprospešný účel.


Nadácia M-Market podporí organizátora zbierky zdvojnásobením celkového výťažku (1:1) z akcie max. však do výšky 400 EUR. Zároveň bude finančne podporená samotná príprava a realizácia programu, alebo benefičnej aktivity sumou 100 EUR.


V programe celkovo prerozdelíme sumu 8 000 €.

 

Aké projekty môžu byť podporené

V grantovom programe SPOLU budú podporené projekty, ktorých cieľom je príprava benefičnej akcie s cieľom získať finančné prostriedky prostredníctvom verejnej zbierky .

 

 • O podporu sa môžu uchádzať právnické osoby, mimovládne a štátne organizácie v rámci týchto benefičných oblastí:
 • Kultúrne aktivity – podporíme koncerty, výstavy, aukcie, vianočné besiedky, vianočné trhy, ktorých cieľom je získať finančné prostriedky prostredníctvom verejnej zbierky.
 • Športové aktivity  – podporíme rôzne športové zápasy, turnaje, exhibičné vystúpenia a iné aktivity, ktorých cieľom je získať finančné prostriedky prostredníctvom verejnej zbierky.
 

Získaný grant môžu predkladatelia použiť na úhradu nákladov súvisiacich s prípravou a realizáciou podujatí. Napr. nájomné náklady, ozvučenie, materiálne vybavenie, cestovné náklady a iné spojené s realizáciou benefičného podujatia.


Verejná zbierka

Pod pojmom Verejná zbierka rozumieme:

 

 • získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných finančných príspevkov od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na:
 • vopred určený všeobecne prospešný účel, napr. nákup vybavenia do materského, komunitného alebo nízko prahového centra a iných verejnoprospešných inštitúcií;
 • individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, ohrození života;
 • pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
 

Všeobecne prospešným účelom sa rozumie rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc, obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb, podpora práce s deťmi.


Za verejnú zbierku sa nepovažuje:

 

 • zbierka konaná politickými stranami, spolkami, občianskymi združeniami a ďalšími spoločenskými organizáciami a združeniami medzi ich členmi vyberaním príspevkov, predajom známok, odznakov a podobných predmetov, ktorej výnos má byť použitý na plnenie ich úloh;
 • zbierky konané v kostoloch, modlitebniach a iných miestnostiach určených na kultové obrady, ktorých výnos je určený na podporu činnosti cirkví a štátom uznaných náboženských spoločností;
 • poskytovanie vecných darov a darov na konkrétnu činnosť organizátora zbierky;
 • poskytovanie milodarov fyzickým osobám;
 • poskytovanie podielu zo zaplatenej dane;
 • poskytovanie príjmov z nadačného fondu;
 • poskytovanie darov podľa Občianskeho zákonníka;
 • dobrovoľné zbierky konané obcami;
 • zbierky konané neinvestičnými fondmi.
 

Postup pri povoľovaní a konaní verejných zbierok je upravený v zákone č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákon  Národná rada SR schválila 27. mája 2014. 


Pre koho je program určený

Do grantového  programu sa so svojimi projektmi môžu zapojiť:

 

 • mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, nadácie);
 • záujmové združenia právnických osôb;
 • združenia obcí;
 • kultúrne organizácie, združenia, centrá voľného času, vzdelávacie inštitúcie;
 • základné a stredné školy, základné umelecké školy;
 • športové kluby;
 

pôsobiace v Banskobystrickom kraji.

 

Predkladateľ projektu môže počas trvania programu mať podporený len jeden projekt.


Kritéria hodnotenia

Projekty predložené do grantového programu SPOLU budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:


 • aktivity projektu sú realizovateľné a projekt vychádza zo skutočných potrieb, pre ktorého sú určené
 • do realizácie projektu je aktívne zapojená cieľová skupina
 • plánované finančné náklady sú v súlade s cieľmi a aktivitami projektu
 • časový harmonogram realizácie projektu je naplánovaný na obdobie od 16. decembra 2015 – 16. augusta 2016
 • do programu a hodnotenia budú môcť byť zaradené len predkladatelia, realizujúci projekt v banskobystrickom kraji.
 

Dôvody vylúčenia žiadosti z posudzovania:

 

 • Cieľom projektu nie je realizácia verejnej zbierky
 • Predložená žiadosť  je nekompletná
 • Výťažok zbierky nebude použitý  na verejnoprospešnú aktivitu.
 • Projekt nebol predložený min. 5 týždňov pred realizáciou benefičnej akcie alebo finančnej zbierky.
 

Účel využitia finančných prostriedkov

Projekty podporené v grantovom programe môžu na svoju realizáciu získaťfinančnú podporu v maximálnej výške 100 € na realizáciu benefičnej aktivity a verejná zbierka bude  zdvojnásobením celkového jej výťažku (1:1) max. do výšky 400 €.

 

Získaný grant môže byť použitý na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou benefičnej aktivity. Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na:


 • organizačné výdavky – úhrada nákladov spojených s prípravou a organizáciou projektu: nájomné náklady, ozvučenie miestnosti či verejného priestranstva, cestovné, štartovné
 • materiálne náklady – nákup materiálu potrebného na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu (kancelárske potreby, pomôcky, výtvarný materiál, materiál na zabezpečenie aktivít)
 

Finančné prostriedky nemôžu byť použité na:


 • na mzdové náklady a odmeny pre realizátorov projekt
 

Spôsob predkladania projektov

Do grantového programu je možné sa zapojiť ak:


 • projekt musí byť predložený min. 5 týždňov pred realizácioubenefičnej akcie alebo realizáciou  finančnej zbierky
 • prvý termín do ktorého je možné predložiť projekt je k 26.10.2015
 • projekty predkladajte priebežne vždy do 12-teho dňa v mesiaci, posudzovanie prebehne vždy do 30-teho dňa v mesiaci.
 • Pri predložení projektu nie je potrebné mať vybavené povolenie k realizácii verenej zbierky
 • vyplníte formulár zverejnený na stránke: www.m-market.sk alebo  www.cpf.sk
 • napíšete stručný projekt, v ktorom popíšete svoj zámer, jednotlivé kroky jeho realizácie, popis verejnej zbierky a finančný rozpočet
 • pošlete formulár spolu s projektom elektronicky na adresuthullnerova@changenet.sk
 • nekompletné žiadosti nebudú posudzované
 

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektu vám poskytnú pracovníci Nadácie Centra pre filantropiu na  tel. č.: 0918 762 924 alebo písomne na e-mailovej adrese: thullnerova@changenet.sk


Zmluvné podmienky

V prípade, že bude projekt vybraný na podporu, uzavrie Nadácia Centra pre filantropiu s obdarovaným darovaciu zmluvu o finančnom dare na realizáciu podporeného projektu. Finančný dar vo výške 100 € na realizáciu podujatia bude obdarovanému poslaný na bankový účet po dodaní potvrdenia o registrácii verejnej zbierky.

 

Po zrealizovaní akcie a vyzbieraní financií na verejnú zbierku pošle obdarovaný čestné prehlásenie o stave verejnej zbierky a výpis z účtu zbierky. Následne bude obdarovanému poukázaná matchingová splátka v pomere 1:1 vyzbieranej sumy, max. však 400 €.


Časový harmonogram programu

Grantový program je vyhlásený od 26.10.2015.


Uzávierka predkladania projektov je priebežne vždy do 12-teho dňa v mesiaci, posudzovanie prebehne vždy do 30-teho dňa v mesiaci.


Do 12-dňa v mesiaci je potrebné vyplnený formulár spolu s projektomv elektronickej forme poslať na e-mailovú adresu: thullnerova@changenet.sk


Výsledky grantového programu a zoznam podporených projektov budú na stránkewww.cpf.sk  a www.m-market.sk uverejnené najneskôr 30-dňa v mesiaci. Všetci predkladatelia budú o výsledku informovaní písomne, e-mailom.


Realizáciu podporených projektov je potrebné naplánovať na obdobie od začiatku 16. decembra 2015, posledné kolo uzávierky programu bude 16. Augusta 2016.


Vyhlásenie programu

 26. októbra 2015 | Podmienky programu a formulár zverejnený na www.m-market.sk www.cpf.sk


Uzávierka predkladania žiadostí – projektov

K 12-dňu v mesiaci | Vyplnený formulár a prílohy poslať mailom na thullnerova@changenet.sk


Vyhlásenie výsledkov 

K 30-dňu v mesiaci | Výsledky zverejnené na www.m-market.skwww.cpf.sk  a odoslané e-mailom všetkým žiadateľom


Príprava zmluvných podkladov

Do 10 dní po odsúhlasení SR | Príprava darovacích zmlúv a prevodných príkazov


Realizácia podporených aktivít

 16.decembra 2015 – 16. augusta 2016


Podporené projekty