Aj v roku 2018 sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu talentovaných detí a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom grantového programu Hľadáme teba.


Nadácia prostredníctvom tohto grantového programu podporí projekty, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju talentu  detí a mládeže v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Partnermi programu môžu byť mimovládne organizácie, kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v týchto mestách, ktoré sa rozhodnú prispieť k vytváraniu prostredia podnecujúceho individuálny rozvoj talentovaných mladých ľudí.


Charakteristika programu

Každé dieťa, každý človek má dostať v živote svoju šancu, aby rozvinul to, v čom je dobrý a nemal by byť znevýhodnený svojou sociálnou, ekonomickou alebo inou životnou situáciou. Podporiť rozvoj mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej spoločnosti. Veríme, že investícia do ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz stanú priekopníkmi vo svojom odbore je správna a bude dobre využitá.


Z toho dôvodu sme sa rozhodli vyhlásiť grantový program, ktorého cieľom je finančne podporiť mladého, výnimočne nadaného umelca, športovca alebo vedca vo veku od 10 do 19 rokov a uľahčiť mu tak rozvoj jeho potenciálu.


Nadácia M-Market prostredníctvom otvoreného grantového programu podporí projekty, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju talentu detí, mládeže a mladých ľudí v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Partnermi programu môžu byť mimovládne organizácie, kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v týchto mestách, ktoré sa rozhodnú prispieť k vytváraniu prostredia podnecujúceho individuálny rozvoj talentovaných mladých ľudí.


V programe celkovo prerozdelíme sumu 15 000 €. Na jeden projekt je možné žiadať čiastku maximálne 1 000 €.


Aké projekty môžu byť podporené

V grantovom programe budú podporené projekty, ktorých cieľom je rozvoj talentu mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov vo veku od 10 do 19 rokov. Program je určený študentom ZŠ alebo SŠ s preukázateľnými výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu, ako využiť finančný grant na svoj ďalší rozvoj. Zámerom programu však nie je podporovať len tých, ktorí sú v súčasnosti na špičke vo svojej oblasti, ale najmä tých, ktorí majú potenciál sa tam dostať a finančná podpora im to môže uľahčiť.


O podporu sa môžu uchádzať talenty v rámci týchto oblastí:


 • vzdelávanie – žiaci základných a stredných škôl z miest Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš, účastníci vedomostných olympiád a súťaží,
 • kultúra – žiaci základných a stredných škôl z miest Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš, ktorí vynikajú v niektorom z umeleckých oborov: hudobnom, výtvarnom, tanečnom, alebo literárno-dramatickom,
 • šport – žiaci základných a stredných škôl z miest Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš, ktorí vynikajú v niektorom z individuálnych alebo kolektívnych športov.

Získaný grant môžu mladí ľudia použiť na úhradu nákladov súvisiacich s ďalším rozvojom svojho talentu. Môže sa jednať o materiálne vybavenie, úhradu nákladov spojených s vedeckou alebo umeleckou činnosťou, či úhradu výdavkov spojených so vzdelávaním.


Pre koho je program určený

Do grantového programu sa so svojimi projektmi môžu zapojiť:


 • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, a pod.),
 • kultúrne organizácie, združenia, centrá voľného času, vzdelávacie inštitúcie,
 • základné a stredné školy, základné umelecké školy,
 • športové kluby

pôsobiace v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš.


Predkladateľom projektu je inštitúcia, ktorá v projekte predstaví svoju činnosť, popíše aktivity ktorými prispieva k rozvoju talentov v danej oblasti. Zároveň nominuje jeden výnimočný mladý talent vo veku od 10 do 19 rokov, ktorého rozvoj chce umožniť. Jeden subjekt môže predložiť len jeden projekt a nominovať jeden výnimočný talent zo svojich radov. Súčasťou nominácie je motivačný list, v ktorom mladý talent predstaví svoje ambície a plány na ďalší rozvoj.


Kritériá hodnotenia

Projekty predložené do grantového programu HĽADÁME TEBA budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:


 • aktivity projektu sú realizovateľné a projekt vychádza zo skutočných potrieb jednotlivca, pre ktorého sú určené,
 • realizácia projektu prispeje k rozvoju talentovaných mladých ľudí,
 • do realizácie projektu je aktívne zapojená cieľová skupina,
 • plánované finančné náklady sú v súlade s cieľmi a aktivitami projektu,
 • časový harmonogram realizácie projektu je naplánovaný na obdobie od začiatku júla do konca novembra 2018.
 • do programu a hodnotenia budú môcť byť zaradení len predkladatelia, pôsobiaci v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. 

Účel využitia finančných prostriedkov

Projekty podporené v grantovom programe môžu na svoju realizáciu získať finančnú podporu v maximálnej výške 1 000 € pre jednotlivca v závislosti od plánovaných aktivít a finančnej náročnosti projektu.


Získaný grant môže byť použitý na úhradu nákladov súvisiacich s ďalším rozvojom talentu. Predkladateľ do rozpočtu zahrnie len položky, ktoré priamo súvisia s realizáciou aktivít, ktoré sú potrebné na ďalší rozvoj individuálneho talentu, ktorý je nominovaný na podporu.


Môže sa jednať o materiálne vybavenie, úhradu nákladov spojených s vedeckou alebo umeleckou činnosťou, či úhradu výdavkov spojených so vzdelávaním. Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na:


 • materiálne náklady – nákup materiálu potrebného na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu (kancelárske potreby, pomôcky, literatúra, školiaci materiál, výtvarný materiál, materiál na zabezpečenie aktivít),
 • organizačné výdavky – úhrada nákladov spojených s prípravou a organizáciou projektu úhradu nákladov spojených s vedeckou alebo umeleckou činnosťou, či úhradu výdavkov spojených so vzdelávaním, cestovné, štartovné.

Finančné prostriedky nemôžu byť použité na:


na mzdové náklady a odmeny pre realizátorov projektu. 


Časový harmonogram programu

Grantový program je vyhlásený od 12.02.2018.


Uzávierka predkladania projektov je 30.04.2018. Najneskôr do tohto termínu je potrebné vyplnený formulár spolu s projektom a prílohami v elektronickej forme poslať na e-mailovú adresu: gabriela.tothova@m-market.sk alebo nadaciammarket@m-market.sk .


Výsledky grantového programu a zoznam podporených projektov budú na stránke www.m-market.sk uverejnené najneskôr 15. mája 2018. Všetci predkladatelia budú o výsledku informovaní písomne, e-mailom. Realizáciu podporených projektov je potrebné naplánovať na obdobie od začiatku júla do konca novembra 2018.


Vyhlásenie programu

12. februára 2018 | Podmienky programu a formulár zverejnený na www.m-market.sk


Uzávierka predkladania žiadostí – projektov

30. apríla 2018 | Vyplnený formulár a prílohy poslať e-mailom na gabriela.tothova@m-market.sk alebo nadaciammarket@m-market.sk


Vyhlásenie výsledkov

15. mája 2018 | Výsledky zverejnené na www.m-market.sk a odoslané e-mailom všetkým žiadateľom


Príprava zmluvných podkladov

15.máj – 15.jún 2018 | Príprava zmlúv a prevodných príkazov


Realizácia podporených aktivít

júl 2018 – 30. november 2018


Spôsob predkladania projektov


Do grantového programu je možné sa zapojiť ak:


 • vyplníte formulár zverejnený na stránke www.m-market.sk ,
 • napíšete stručný projekt, v ktorom popíšete svoj zámer, jednotlivé kroky jeho realizácie, prínos pre rozvoj konkrétneho talentu a finančný rozpočet,
 • priložíte motivačný list, v ktorom mladý talent predstaví svoje ambície a plány na ďalší rozvoj,
 • priložíte všetky relevantné dokumenty, ktoré potvrdzujú mimoriadny talent nominovaného – diplomy, certifikáty, osvedčenia,
 • pošlete formulár spolu s projektom elektronicky na adresu gabriela.tothova@m-market.sk alebo nadaciammarket@m-market.sk do termínu uzávierky 30.04.2018

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektu vám poskytneme na tel. č.: 0903 350 059 alebo písomne na e-mailovej adrese: gabriela.tothova@m-market.sk


Podporené projekty

Podporené projekty tabuľka

FORMULAR GP HLADAME TEBA 2018.pdf