Zamestnanecký grantový program

Nadácia M-MARKET sa rozhodla v roku 2017 pokračovať vo svojich verejnoprospešných aktivitách, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života. Našou snahou je účelne podporovať zmysluplné aktivity a byť oporou pre tých, ktorí to skutočne potrebujú.


Tento rok sa Nadácia M-MARKET rozhodla vyhlásiť Zamestnanecký grantový program VEĽKÍ SVOJIM MALÝM, ktorý umožní záujemcom z radov zamestnancov spoločností CBA Slovakia a.s. a skupiny spoločností M-MARKET zapojiť sa do podpory zmysluplných aktivít.


Našu pozornosť sme sa rozhodli zamerať na podporu talentovaných detí a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu. 


Cieľom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj talentu detí, mládeže a mladých ľudí, nachádzať a podporovať mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov vo veku od 6 do 18 rokov z radov detí zamestnancov spoločností CBA Slovakia, či M-MARKET. Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých talentov a poskytnúť im možnosť na sebarealizáciu. 


Charakteristika programu

V živote by mal každý človek dostať svoju šancu, aby rozvinul to, v čom je dobrý. Podporiť rozvoj mladých nadaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej spoločnosti. Veríme, že investícia do cieľavedomých mladých ľudí, ktorí sa raz stanú priekopníkmi vo svojom odbore je správna a bude dobre využitá.


Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vyhlásiť grantový program „Veľkí svojím malým“, ktorého cieľom je finančne podporiť deti zamestnancov CBA Slovakia a M-MARKET – mladých, výnimočne nadaných športovcov, umelcov či vedcov vo veku od 6 do 18 rokov a uľahčiť im tak rozvoj ich potenciálu.


V programe celkovo prerozdelíme sumu 6 400 €. Jedna žiadosť bude podporená max. sumou 400 €.

 

Kto sa môže do programu zapojiť

Program je otvorený pre rodičov – zamestnancov spoločností CBA Slovakia a. s. a skupiny spoločností M-MARKET, ktorí:


 •  sú v hlavnom pracovnom pomere (nie sú brigádnici),
 •  majú ukončenú skúšobnú lehotu,
 •  nie sú vo výpovednej lehote.

Pre koho je program určený

Predkladateľom žiadosti o podporu je zamestnanec, ktorý spĺňa vyššie uvedené kritériá. V žiadosti predstaví aktivity svojho dieťaťa, pre ktoré je žiadosť určená a popíše ambície a plány mladého talentu na jeho ďalší rozvoj.


V grantovom programe budú podporené aktivity, ktorých cieľom je rozvoj talentu mladých, výnimočne nadaných športovcov, umelcov alebo vedcov vo veku od 6 do 18 rokov. Program je určený pre žiakov a študentov s preukázateľnými výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu, ako využiť finančný grant na svoj ďalší rozvoj. Zámerom programu však nie je podporovať len tých, ktorí sú v súčasnosti na špičke vo svojej oblasti, ale najmä tých, ktorí majú potenciál sa tam dostať a finančná podpora im to môže uľahčiť. 


O podporu sa môžu uchádzať talenty v rámci týchto oblastí:


 • vzdelávanie – žiaci základných a stredných škôl, účastníci vedomostných olympiád a súťaží
 • kultúra – žiaci základných a stredných škôl, ktorí vynikajú v niektorom z umeleckých oborov: hudobnom, výtvarnom, tanečnom alebo literárno-dramatickom
 • šport – žiaci základných a stredných škôl, ktorí vynikajú v niektorom z individuálnych alebo kolektívnych športov.

Kritériá hodnotenia

Žiadosti predložené do grantového programu „Veľkí svojím malým“ budú hodnotené Správnou radou Nadácie M-MARKET podľa nasledujúcich kritérií:


 • do programu a hodnotenia budú môcť byť zaradené len predkladatelia, ktorí sú zamestnancami spoločností CBA Slovakia a. s. a skupiny spoločností M-MARKET a spĺňajú podmienky zapojenia sa do programu,
 • zamestnanec môže predložiť len jednu žiadosť, je na rozhodnutí žiadateľa či v nej bude žiadať finančné prostriedky pre jedno alebo viaceré deti,
 • zamestnanec môže žiadať finančnú podporu na vyživované dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti (majú rovnakú adresu trvalého alebo prechodného bydliska),
 • aktivity sú realizovateľné a vychádzajú zo skutočných potrieb jednotlivca, pre ktorého sú určené,
 • finančná podpora prispeje k rozvoju mladého talentu,
 • plánované finančné náklady sú v súlade s cieľmi a aktivitami žiadosti,
 • časový harmonogram realizácie je naplánovaný na obdobie od júla do decembra 2017.

Účel využitia finančných prostriedkov

Žiadosti podporené v grantovo programe môžu na svoju realizáciu získať finančnú podporu v maximálnej výške 400 € pre jedného zamestnanca v závislosti od plánovaných aktivít a finančnej náročnosti aktivity.


Získané finančné prostriedky môžu byť použité na úhradu nákladov súvisiacich s ďalším rozvojom talentu dieťaťa. Predkladateľ do rozpočtu zahrnie len položky, ktoré priamo súvisia s realizáciou aktivít a sú potrebné na ďalší rozvoj individuálneho talentu, ktorý je nominovaný na podporu.


Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na:


 • materiálne náklady – nákup materiálu potrebného na realizáciu a zabezpečenie aktivít (kancelárske potreby, pomôcky, literatúra, školiaci materiál, výtvarný materiál, materiál na zabezpečenie aktivít),
 • organizačné výdavky – úhrada nákladov spojených s prípravou a organizáciou aktivity, úhradu nákladov spojených s vedeckou, umeleckou alebo športovou činnosťou, či úhradu výdavkov spojených so vzdelávaním, cestovné, štartovné.

Finančné prostriedky nemôžu byť použité na:


 • mzdové náklady a odmeny
 • kúpu počítača, laptopu, nootebooku, telefónu, data projektora.

Spôsob predkladania projektov

Do grantového programu je možné sa zapojiť ak:


 • vyplníte formulár žiadosti zverejnený na stránke https://www.m-market.sk/nadacia/projekty/
 • napíšete stručnú žiadosť, v ktorej popíšete svoj zámer, jednotlivé kroky realizácie, prínos pre rozvoj konkrétneho talentu a finančný rozpočet,
 • priložíte motivačný list, v ktorom mladý talent predstaví svoje ambície a plány na ďalší rozvoj (motivačný list môže napísať samotné dieťa alebo jeho rodič),
 • priložíte všetky relevantné dokumenty, ktoré potvrdzujú mimoriadny talent nominovaného – diplomy, certifikáty, osvedčenia,
 • pošlete formulár spolu so žiadosťou elektronicky na adresu nadaciammarket@m-marekt.sk do termínu uzávierky 31.05.2017.

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní žiadosti vám poskytneme na tel. čísle: 0903 350 059 alebo písomne na e-mailovej adrese: nadaciammarket@m-market.sk.


Časový harmonogram programu

Grantový program je vyhlásený od 01.03.2017.


Uzávierka predkladania žiadostí je do 31.05.2017. Najneskôr do tohto termínu je potrebné vyplnený formulár spolu s popisom aktivít a prílohami v elektronickej forme poslať na e-mailovú adresu: nadaciammarket@m-market.sk.


Výsledky grantového programu a zoznam podporených žiadostí budú uverejnené na stránke https://www.m-market.sk/nadacia/projekty/ najneskôr do 20.06.2017. Všetci zamestnanci budú o výsledku informovaní písomne, e-mailom. Realizáciu podporených aktivít je potrebné naplánovať na obdobie od začiatku júla do 15. decembra 2017.


Vyhlásenie programu

01.03.2017 | Podmienky programu a formulár zverejnený na https://www.m-market.sk/nadacia/projekty/


Uzávierka predkladania žiadostí

31.05.2017 | Vyplnený formulár a prílohy poslať na e-mail: nadaciammarket@m-market.sk


Vyhlásenie výsledkov

20.06.2017 | Výsledky zverejnené na https://www.m-market.sk/nadacia/projekty/


Príprava zmluvných podkladov

2 týždne po odsúhlasení správnou radou nadácie | Príprava darovacích zmlúv a prevodných príkazov


Realizácia podporených aktivít

01.07.-31.12.2017 | Príprava darovacích zmlúv a prevodných príkazov

Podporene projekty s kratkou anotaciou.xlsx