Nadácia

Hľadáme Teba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj v roku 2018 sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu talentovaných detí a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom grantového programu Hľadáme teba.

Nadácia prostredníctvom tohto grantového programu podporí projekty, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju talentu  detí a mládeže v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Partnermi programu môžu byť mimovládne organizácie, kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v týchto mestách, ktoré sa rozhodnú prispieť k vytváraniu prostredia podnecujúceho individuálny rozvoj talentovaných mladých ľudí.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Každé dieťa, každý človek má dostať v živote svoju šancu, aby rozvinul to, v čom je dobrý a nemal by byť znevýhodnený svojou sociálnou, ekonomickou alebo inou životnou situáciou. Podporiť rozvoj mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej spoločnosti. Veríme, že investícia do ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz stanú priekopníkmi vo svojom odbore je správna a bude dobre využitá.

Z toho dôvodu sme sa rozhodli vyhlásiť grantový program, ktorého cieľom je finančne podporiť mladého, výnimočne nadaného umelca, športovca alebo vedca vo veku od 10 do 19 rokov a uľahčiť mu tak rozvoj jeho potenciálu.

Nadácia M-Market prostredníctvom otvoreného grantového programu podporí projekty, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju talentu detí, mládeže a mladých ľudí v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Partnermi programu môžu byť mimovládne organizácie, kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v týchto mestách, ktoré sa rozhodnú prispieť k vytváraniu prostredia podnecujúceho individuálny rozvoj talentovaných mladých ľudí.

V programe celkovo prerozdelíme sumu 15 000 €. Na jeden projekt je možné žiadať čiastku maximálne 1 000 €.

AKÉ PROJEKTY MÔŽU BYŤ PODPORENÉ

V grantovom programe budú podporené projekty, ktorých cieľom je rozvoj talentu mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov vo veku od 10 do 19 rokov. Program je určený študentom ZŠ alebo SŠ s preukázateľnými výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu, ako využiť finančný grant na svoj ďalší rozvoj. Zámerom programu však nie je podporovať len tých, ktorí sú v súčasnosti na špičke vo svojej oblasti, ale najmä tých, ktorí majú potenciál sa tam dostať a finančná podpora im to môže uľahčiť.

O podporu sa môžu uchádzať talenty v rámci týchto oblastí:

vzdelávanie – žiaci základných a stredných škôl z miest Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš, účastníci vedomostných olympiád a súťaží,

kultúra - žiaci základných a stredných škôl z miest Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš, ktorí vynikajú v niektorom z umeleckých oborov: hudobnom, výtvarnom, tanečnom, alebo literárno-dramatickom,

šport - žiaci základných a stredných škôl z miest Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš, ktorí vynikajú v niektorom z individuálnych alebo kolektívnych športov.

Získaný grant môžu mladí ľudia použiť na úhradu nákladov súvisiacich s ďalším rozvojom svojho talentu. Môže sa jednať o materiálne vybavenie, úhradu nákladov spojených s vedeckou alebo umeleckou činnosťou, či úhradu výdavkov spojených so vzdelávaním.

 

 

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ

Do grantového programu sa so svojimi projektmi môžu zapojiť:

 mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, a pod.),

 kultúrne organizácie, združenia, centrá voľného času, vzdelávacie inštitúcie,

 základné a stredné školy, základné umelecké školy,

 športové kluby

 pôsobiace v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš.

Predkladateľom projektu je inštitúcia, ktorá v projekte predstaví svoju činnosť, popíše aktivity ktorými prispieva k rozvoju talentov v danej oblasti. Zároveň nominuje jeden výnimočný mladý talent vo veku od 10 do 19 rokov, ktorého rozvoj chce umožniť. Jeden subjekt môže predložiť len jeden projekt a nominovať jeden výnimočný talent zo svojich radov. Súčasťou nominácie je motivačný list, v ktorom mladý talent predstaví svoje ambície a plány na ďalší rozvoj.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Projekty predložené do grantového programu HĽADÁME TEBA budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:

 aktivity projektu sú realizovateľné a projekt vychádza zo skutočných potrieb jednotlivca, pre ktorého sú určené,

 realizácia projektu prispeje k rozvoju talentovaných mladých ľudí,

 do realizácie projektu je aktívne zapojená cieľová skupina,

 plánované finančné náklady sú v súlade s cieľmi a aktivitami projektu,

 časový harmonogram realizácie projektu je naplánovaný na obdobie od začiatku júla do konca novembra 2018.

 do programu a hodnotenia budú môcť byť zaradení len predkladatelia, pôsobiaci v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. 

ÚČEL VYUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Projekty podporené v grantovom programe môžu na svoju realizáciu získať finančnú podporu v maximálnej výške 1 000 € pre jednotlivca v závislosti od plánovaných aktivít a finančnej náročnosti projektu.

Získaný grant môže byť použitý na úhradu nákladov súvisiacich s ďalším rozvojom talentu. Predkladateľ do rozpočtu zahrnie len položky, ktoré priamo súvisia s realizáciou aktivít, ktoré sú potrebné na ďalší rozvoj individuálneho talentu, ktorý je nominovaný na podporu.

Môže sa jednať o materiálne vybavenie, úhradu nákladov spojených s vedeckou alebo umeleckou činnosťou, či úhradu výdavkov spojených so vzdelávaním. Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na:

 materiálne náklady - nákup materiálu potrebného na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu (kancelárske potreby, pomôcky, literatúra, školiaci materiál, výtvarný materiál, materiál na zabezpečenie aktivít),

 organizačné výdavky – úhrada nákladov spojených s prípravou a organizáciou projektu úhradu nákladov spojených s vedeckou alebo umeleckou činnosťou, či úhradu výdavkov spojených so vzdelávaním, cestovné, štartovné.

Finančné prostriedky nemôžu byť použité na:

na mzdové náklady a odmeny pre realizátorov projektu. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

Grantový program je vyhlásený od 12.02.2018.

Uzávierka predkladania projektov je 30.04.2018. Najneskôr do tohto termínu je potrebné vyplnený formulár spolu s projektom a prílohami v elektronickej forme poslať na e-mailovú adresu: gabriela.tothova@m-market.sk alebo nadaciammarket@m-market.sk .

Výsledky grantového programu a zoznam podporených projektov budú na stránke www.m-market.sk uverejnené najneskôr 15. mája 2018. Všetci predkladatelia budú o výsledku informovaní písomne, e-mailom. Realizáciu podporených projektov je potrebné naplánovať na obdobie od začiatku júla do konca novembra 2018.

Vyhlásenie programu12. februára 2018

Podmienky programu a formulár zverejnený na www.m-market.sk

Uzávierka predkladania žiadostí - projektov30. apríla 2018

Vyplnený formulár a prílohy poslať e-mailom na gabriela.tothova@m-market.sk alebo nadaciammarket@m-market.sk

Vyhlásenie výsledkov15. mája 2018Výsledky zverejnené na www.m-market.sk a odoslané e-mailom všetkým žiadateľom
Príprava zmluvných podkladov15.máj - 15.jún 2018Príprava zmlúv a prevodných príkazov
Realizácia podporených aktivítjúl 2018 - 30. november 2018

 

 

 

SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV

Do grantového programu je možné sa zapojiť ak:

 vyplníte formulár zverejnený na stránke www.m-market.sk ,

 napíšete stručný projekt, v ktorom popíšete svoj zámer, jednotlivé kroky jeho realizácie, prínos pre rozvoj konkrétneho talentu a finančný rozpočet,

 priložíte motivačný list, v ktorom mladý talent predstaví svoje ambície a plány na ďalší rozvoj,

 priložíte všetky relevantné dokumenty, ktoré potvrdzujú mimoriadny talent nominovaného - diplomy, certifikáty, osvedčenia,

 pošlete formulár spolu s projektom elektronicky na adresu gabriela.tothova@m-market.sk alebo nadaciammarket@m-market.sk do termínu uzávierky 30.04.2018

 Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektu vám poskytneme na tel. č.: 0903 350 059 alebo písomne na e-mailovej adrese: gabriela.tothova@m-market.sk

 

 

PODPORENÉ PROJEKTY

P.Č. Predkladateľ Názov projektu Komu je projekt určený: Podporená suma Anotácia
1 Súkromné centrum voľného času Quo vadis Na planéte karate Viktória Medveďová 700,00 € Projekt je určený pre členku Športového klubu KARATE URAKEN Viktóriu Medveďovú, ktorá sa tomuto športu začala venovať v roku 2013. Viktória má 11 rokov a pre Karate ju objavil na športovo-zábavnom podujatí nášho zariadenia vynikajúci v súčasnosti už nebohý tréner Milan Olšiak. V roku 2017 nás tréner Milan Olšiak nečakane opustil v ešte v produktívnom veku 51 rokov a Viktória sa nedokázala s touto skutočnosťou emocionálne vyrovnať, prestala chodiť na tréningy a odmietala od všetkých trénerov ponúkanú pomoc. Nedokázala nájsť pre pokračovanie tú správnu motiváciu a jej tréner jej neskutočne chýbal a ešte neustále chýba. Všetci sme radi, že takmer po polroku vo Viktórii nakoniec zvíťazila jej športová bojovnosť a odhodlanie venovať sa športu karate aj naďalej. Veríme, že získanie grantu od Vašej Nadácie by bolo pre ňu obrovskou motiváciou pokračovať v tom, čo jej po celý čas trpezlivo vštepoval  tréner Milan. Viktória Medveďová súťaží aktívne v Karate aj Kumite a v týchto disciplínach sa pravidelne umiestňuje na krajských a celoslovenských súťažiach. Svoje najvýraznejšie úspechy dosiahla pod vedením trénera Milana Olšiaka v roku 2014, a 2015 sa stala vicemajsterkou SR.
2 Základná umelecká škola Rimavská Sobota Mladý filmár Matej Kováč 1 000,00 € Cieľom projektu je vďaka grantu podporiť tvorbu talentovaného tvorcu Mateja Kováča, ktorý vďaka zakúpenej technike bude môcť pokračovať v tvorbe v nasledujúcich rokoch. Výzia jeho tvorby predstavuje vytvoriť celovečerný dokumentárny film, v ktorom sa zameria na kľúčové momenty 20. storočia. Jeho tvorba bude opäť zaradená do programu medzinárodných festivalov po celom svete, zároveň sa s touto tvorbou bude uchádzať o vysokú školu. Matej Kováč sa venuje filmovej a dokumentárnej tvorbe od svojich dvanástich rokov. V súčastnosti sa zaraďuje medzi najúspešnejších mladých filmárov na Slovensku. Svedčí o tom aj fakt, že aj napriek jeho mladom veku sa môže pochváliť 3. miestom na celosvetovom festivale, Cenou za najlepší východoeurópsky film, či desiatkami prvých miest na celoštátnych súťažiach. V roku 2016 mu za jeho tvorbu bola udelená Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. V marci tohto roku sa Ministerstvo rozhodlo Matejovi opäť udeliť túto cenu, čím sa stal jediným tvorcom v Európskej únii, ktorý získal Cenu Ministerstva dva krát.
3 Lukostrelecký klub Bašta Rimavská Sobota - Bástya a íjász klub Rimaszombat Lukostrelkyňa Stella Stella Nagyferenczová 900,00 € Lukostrelecký klub Bašta z Rimavskej Soboty sa venuje hlavne 3D lukostreľbe. Medzi členmi klubu nájdete majstrov Slovenska, Európy dokonca aj sveta. V minulom roku sa nám podarilo z rôznych lukostreleckých súťaží nazbierať spolu 118 medailí. Medzi nádejných členov patrí aj Stella Nagyferenczová, pre koho je tento projekt určený. Členkou klubu je len od minulého roka, no za ten čas sa jej podarilo získať niekoľko cenných kovov a umiestnení. Aby mohla napredovať vo svojom talente a aby jej tréningy, či súťaže boli na vyššej úrovni je potrebné zakúpiť pre ňu profesionálny luk a výbavu. Tento rok sa plánuje zúčastniť viacerých súťaží, ako napr. Majstrovstvá Sveta 3D HDH-IAA, Majstrovstvá Európy a rôzne strelecké regionálne súťaže. 
4 Rada študentov mesta Banská Bystrica Cesta za kvalitným vzdelaním Valentína Sedileková 800,00 € Valentína Sedileková je Banskobystričanka, 18-ročná študentka druhého ročníka strednej školy LEAF Academy v Bratislave, kam prišla z banskobystrického gymnázia Tajovského. Na LEAF Academy prestúpila s túžbou po kvalitnejšom vzdelaní, individuálnejšom prístupe a systéme, ktorý ju podporuje v jej mimoškolských aktivitách. Valentína ako 15-ročná vydala svoju prvú knihu (aj vďaka Vašej nadácii), o dva roky na to jej pokračovanie s názvom Venile, tento raz už vo vydavateľstve Artis Omnis. Momentálne pripravuje ďalšie knihy. Je laureátkou ceny LEAF Awards 2016, organizovala TEDxYouth@BanskáBystrica, v roku 2018 sa stala víťazkou novinárskej súťaže Štúrovo Pero, publikuje články v týždenníku Trend, ktoré sa venujú školstve a politike, a rozbieha celoslovenský projekt Chuť žiť pod záštitou Ligy za duševné zdravie.  OZ žiada o podporu študijného pobytu v Anglicku (tri týždne) pre Valentínu: návšteva intenzívneho jazykového kurzu za účelom prípravy na medzinárodnú americkú maturitu: AP exams, a príležitosť splniť požiadavky na prihlásenie sa na medzinárodné univerzity v zahraničí, ako je Veľká Británia, Holandsko a Škótsko. 
5 Padláš S husľami do sveta Šimon Šufliarský 600,00 € Projekt je určený pre 13 ročného huslitu Šimona Šufliarského. Šimon sa venuje hre na husle od 6 rokov. Navštevuje ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve. Dosahuje úspechy na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach. V roku 2017 bol prijatý na Pre-collge Univerzity Mozarteum v Salzburgu. Pre-college aj v nasledujúcom školskom roku. Predmetom projektu je aj účasť na letných husľových kurzoch, zakúpenie nového puzdra na husle a sláčika.
6 Škola športu LABRADOR Mladý triatlonista Slavomír Adam 500,00 € Slavomír Adam, mladý triatlonista, ktorý svoju športovú kariéru začal písať pred štyrmi rokmi. Postupne sa z plavca a aquatlonistu formuje mladý potencionálny duatlonista a triatlonista, ktorý má za sebou prvé triatlonové úspechy. Zámerom  je vytvorenie kvalitnejších tréningových podmienok  a športového zázemia pre nadaného triatlonistu. "Chcel by som dosiahnuť dobré športové výsledky a zúčastniť sa pretekov aj v zahraničí. To je môj sen. Minulý rok sa mi podarilo vyhrať Slovenský pohár v triatlone, stal som sa majster SR v duatlone (beh -bicykel -beh ) a vicemajster SR v akvatlone ( plávanie –beh) a triatlone. Najradšej  však mám triatlon, ktorý mi ide najlepšie. Tomu  sa chcem  venovať aj v budúcnosti. Chcel by som byť raz reprezentantom Slovenska a zúčastniť sa aj olympiády ako náš najúspešnejší triatlonista Richard Varga, ktorý mi je veľkým vzorom."
7 Krasokorčuliarsky klub Iskra Banská Bystrica Príprava na novú sezónu 2018/2019 Marko Piliar 600,00 € Krasokorčuľovaniu sa Marko začal venovať ako sedem ročný, keď prišiel do prvej triedy. V minulej sezóne 2016/2017 sa zúčastnil na ôsmich pretekoch, kde bol tri krát prvý, jeden krát druhý a dvakrát tretí. Síce na majstrovstvách Slovenska skončil na štvrtom mieste. Nová sezóna 2017/2018, v ktorej absolvoval deväť pretekov, kde bol raz štvrtý, dva krát tretí, raz druhý a päť krát prvý. Majstrovstvá SR uzavrel pekným duhým miestom. V decembri v roku 2016 začal trénovať v BB kde ranný tréning začína o šiestej hodine ráno, poobedný o druhej popoludní a potom ešte suchá príprava. Je to náročné na čas, keď každé ráno vstáva o 4:30, aby bol včas na rannom tréningu a vrátiť sa späť do Detvy do školy autobusom a po obede znova autobusom do BB na tréning. Každý deň precestuje skoro 200 km, ale keď miluje tento šport, tak to berie s pokorou. Finančná podpora z  grantu ovplyvní napredovanie Marka Piliara v krasokorčuľovaní a uľahčí finančnú situáciu na absolvovanie mnohých sústredení a prípravy novej choreografie vzhľadom k tomu,že všetky finančné prostriedky hradia rodičia. 
8 Hockey club Lučenec Maldý hokejista Žigmund Zöld 700,00 € Žigmund Zöld sa venuje hokeju od svojich 4 rok. Už v predškolskom veku sa ako výrazný športový talent zúčastňoval v starších kategóriách mnohých turnajov na Slovensku a v zahraničí. Od 3 ročníka ZŠ pravidelne hráva najvyššiu súťaž - I.ligu žiakov, ktorá je organizovaná SZĽH pre deti od 5 roč. ZŠ. Počas svojej kariéry vždy nastupoval za ročníkovo staršie kategórie a každý rok patrí medzi najlepšie hodnotených hráčov I.ligy. V poslednej sezóne 2017/2018 vyhral bodovaciu súťaž spomedzi všetkých registrovaných hráčov ľadového hokeja na Slovensku, rok predtým skončil na druhom mieste o 1 bod za prvým v poradí, keď pre zranenie počas sezóny odohral menej zápasov. Pravidelne sa zúčastňuje mnohých turnajov nielen doma, ale aj v zahraničí a je stabilným hráčom slovenských výberov reprezentujúcich najlepších hráčov SR vo svojich kategóriách.  V súčasnosti prejavili o neho záujem viaceré kluby v SR – Dukla Trenčín, HC Slovan Bratislava, HC Banská Bystrica, ... ako aj v zahraničí – ČR. Cieľom projektu je pomôcť talentovanému športovcovi klubu finančne prispieť k zabezpečeniu nákladov na jeho materiálne vybavenie /predpísanú výstroj/        
9 Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica Cŕŕŕn! Valentína Tiborová 500,00 € Projekt Cŕŕŕn! je zameraný na podporu talentu Valentíny Tiborovej, žiačky VIII.B triedy a rozvíjanie jej schopností a zručností v literárno-dramatickej oblasti. Čiastkový cieľ: napísať scenár, režírovať seriál. Hlavný cieľ: nakamerovať seriál, spropagovať ho na internete. Tvorivé aktivity vrcholia nahratím troch videí – epizód seriálu o škole. Cieľom projektu je jednak skvalitňovať život žiačky,  budovať jej pozitívny vzťah ku škole, v neposlednom rade motivovať ju k lepším výkonom a sebarealizácii.
10 Občianske združenie Vedecká hračka Prezentácia projektu spájajúceho vedu a umenie na MILSET Expo-Sciences Europe 2018 v Gdynia v Poľsku Kristína Dovalová 700,00 € Kristína Dovalová je žiačka 7. ročníka ZŠ v Badíne. Od 5. ročníka navštevuje chemický krúžok Kremík. V rámci chemického krúžku rozvíja s ich pani učiteľkou mnohé zaujímavé témy a projekty, ktoré sú často spojením vedy, chémie a umenia. Medzi jeden z nich patrí aj projekt Kryštalizácie a dotyk svetla. Od kryštalizácií, pestovania kryštálikov rôznych látok, ich skúmania, cez fotografovanie v polarizovanom svetle, výtvarné premaľby, umelecké pretvorenie v šperky až po textilný kryštálikový dizajn, tohto všetkého je súčasťou Kristína Dovalová ako mladá chemička a výtvarníčka. Vďaka občianskemu združeniu Vedecká hračka sa naskytla Kristíne príležitosť zúčastniť sa celoeurópskeho vedeckého festivalu pre deti a mládež MILSET Expo-Sciences Europe 2018 v Gdynia v Poľsku. Počas tohto festivalu budú zúčastnení mladí vedátori prezentovať svoje projekty. Festivalu sa zúčastnia mladí ľudia z viac ako 30 krajín sveta. V takomto multikultúrnom prostredí by mala možnosť Kristína Dovalová prezentovať svoj jedinečný projekt, svoju školu, ale hlavne našu krajinu, Slovensko. Pre ňu samú by to bolo tiež veľkým prínosom v oblasti zdokonaľovania si jazykových znalostí a komunikačných schopností, výmena skúseností, nápadov a informácií i v oblasti výskumu, inovácií a motivácia k osobnostnému rozvoju a dosiahnutie vyššieho štandardu v oblasti jej práce - vedeckej či umeleckej. Samotný projekt Kryštalizácie a dotyk svetla je z hľadiska materiálnych nákladov už zväčša zabezpečený, nakoľko sa už na ňom pracuje dlhšie. Žiadaná finančná podpora bude použitá na zaplatenie účastníckeho poplatku na MILSET Expo-Sciences Europe 2018 pre Kristínu Dovalovú a doprevádzajúcu osobu a tiež na tlač materiálov potrebných k prezentácii projektu - poster, katalóg a autorské fotografie kryštálov v polarizovanom svetle.
11 ŠK BCF Dukla Banská Bystrica Športová príprava Patrika Nemčoka Patrik Nemčok 600,00 € Projekt je zameraný na zabezpečenie časti športovej prípravy mladého talentovaného športovca, 15 ročného atléta, chodca Patrika Nemčoka. Patrik svojím vekom patrí do kategórie starších žiakov. Počas svojej doterajšej športovej kariéry v atletickej chôdzi získal v roku 2018 svoj celkovo piaty titul majstra Slovenska na halových majstrovstvách Slovenska v chôdzi v Bratislave. V súčasnosti je Patrik považovaný za jeden z najväčších talentov atletickej chôdze na Slovensku a je úspešným nasledovníkom našich olympijských víťazov Jozefa Pribilinca a Mateja Tótha. Použité finančné prostriedky budú pre neho veľkou motiváciou v ďalšom pokračovaní jeho úspešnej kariéry.
12 Občianske združenie Banda Priateľov Hokej Samuel Malček 500,00 € Projekt je určený pre hráča Samuela Malčeka, ktorý hráva aktuálne v HC Lučenec. Už od svojich 6 rokov sa venuje hokeju. Vykonáva post brankára a má niekoľko individuálnych ocenení z turnajov, kde získal titul najlepší brankár a rôzne ocenenia ako napr. v r. 2014/2015 dostal ocenenie najlepší brankár HC Lučenec, v roku 2016 najlepší brankár na hokejovom turnaji v Budapešti. Šport je finančne náročný a rodičia sa snažia ho podporiť rôznymi mimotréningovými aktivitami, aby sa Samuel zlepšoval vo svojom koníčku, ktorý ho baví a dosahuje v ňom pekné úspechy. 
13 ŽHKm Zvolen Hokej je aj pre dievčatá Diana Stančíková 500,00 € Diana Stančíková je hráčkou Ženského hokejového klubu mesta Zvolen, ktorý je pravidelným účastníkom Extraligy žien. K hokeju sa dostala na ZŠ, kde navštevovala športovú triedu. I napriek drsným a tvrdým podmienkam tréningov či zápasov sa Diana nevzdala a dotiahla to až na profesionálnu úroveň. V ŽHK zastáva post obrankyne. Medzi jej najväčšie doterajšie úspechy patrí účasť v reprezentácii Slovenska v ženskom hokeji do 16 rokov. Cieľom projektu je podpora hráčky a jej pravidelné dochádzanie na tréningy, nakoľko Diana býva v Lučenci a najbližší ženský hokejový klub sa nachádza vo Zvolene je dochádzanie na tréningy a zápasy finančne náročné. 
14 Kraso klub Detva Lucka a dvojitý Axel Lucia Jacková 700,00 € Projekt je určený pre Luciu Jackovú, pretekárku v kategórii mladšie žiačky. Lucia patrí k talentom v slovenskom krasokorčuľovaní. Pravidelne sa umiestňuje na najvyšších priečka v súťaiach Slovenského pohára. Jej technické skóre býva jedno z najvyšších. Slovenským krasokorčuliarskym zväzom bola zaradená medzi talentovanú mládež a s tým súvisí aj účasť na campoch s reprezentačnými a zahraničnými trénermi a choreografmi. Cieľom projektu je zvládnuť najťažší zo skokov v jej kategórii a tým sa presunúť k torjitým skokom, ďalej napredovať a byť konkurencieskopná svetovému krasokorčuľovaniku. Lucia má fyzické a umelecké predpoklady na reprezentáciu na celoštátnej a zahraničnej úrovni. 
15 Jazdecký klub CARMINA Športom a láskou k zvieratám proti drogám Ema Vargicová 500,00 € Emka Vargicová je veľkým príkladom zodpovedného človeka. Hoci má len 15 rokov, je obrovským prínosom pre JK.  Klub začala navštevovať ako osemročná. Už od prvých tréningov bolo vidieť jej veľkú lásku ku koňom a talent pre jazdecký šport. Chodí na tréningy pravidelne a hneď na prvých pretekoch „Cena Carminy“ v hobby parkúre sa umiestnila na poprednom mieste. O rok neskôr na koníkovi Ťuki-Ťuk skončila na druhom mieste celkovej súťaže, kde boli ocenení i skúsení pretekári s licenciami. Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitných tréningových podmienok pod vedením skúsených trénerov a koní, zúčastňovať sa sústredení a verejných tréningov. Ďalšou prioritou je účasť na celoslovenských pretekoch v parkúrovom skákaní, ktoré sa budú konať 4. Augusta 2018 a Ema Vargicová sa ich zúčastní „Hobby parkúru" a predvedie voltížnu ukážku.
16 Judo Klub DUKLA Banská Bystrica Beny na OH! Benjamín Maťašej 600,00 € Benjamín Maťašeje je jedným z najtalentovanejších mladých pretekárov, ktorý preteká v hmotnostnej kategórii +90kg. Už vo veku 14 rokov sa presadil v reprezentácii U18 a na prestížnom Európskom pohári v Tule, RUS (31.3.2018) obsadil vynikajúce 5. miesto a vybojoval si tak nomináciu na júnové Majstrovstvá Európy dorastencov. Dlhodobo podáva výborné výkony na medzinárodných turnajoch doma aj v zahraničí v kategóriách U15 a U18.Cieľom projektu je dodatočný rozvoj Bena v džude. Plánujeme ralizovať dvoj týždňové tréningové pobyty v džudistických silných krajinách. Získané skúsenosti chceme zúročiť v jeho športovej kariére. 
17 OZ WANTED tanečná škola Tanečník David David Kováč 500,00 € David Kováč je talentovaný tanečník, ktorý reprezentuje mesto Lučenec na súťažiach v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí, akými sú Majstrovstvá Slovenska, Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá Sveta. Žiadame podporu práve na spomínané akcie, ktoré sú finančne náročné hlavne na štartovné, licenčné poplatky, dopravu, ubytovanie, adekvátny kostým, tréningovú prípravu, prenájom priestorov. Ako sólo tanečník už získal mnoho ocenení, čím neustále deklaruje svoj talent v danom odbore. Naposledy získané ocenenie: 1.miesto, Slovenský pohár, Martin (r.2018).
18 Školský internát V našom internáte je veselo Stanislav Havran 700,00 € V školskom internáte sú ubytovaní žiaci stredných škôl mesta Zvolen s rôznymi záujmami a talentom. Každoročne organizujeme spolu so žiakmi kultúrne a vzdelávacie aktivity nielen pre ubytovaných žiakov, ale aj pre školy a organizácie mesta Zvolen. Žiaci navzájom spolupracujú, dopĺňajú sa,rozvíjajú svoj talent pod vedením vychovávateľov. Stanko Harvan je veľmi nadaný hudobník, o ktorého pomoc a rady stoja aj spolužiaci, doprevádza ich na klavíri pri rôznych vystúpeniach a súťažiach, ale aj sám sa prezentuje.  Nakoľko Stanko pochádza zo skromnej rodiny, kde príjem sa delí medzi veľa členov, na rozvoj talentu a zabezpečenie materiálneho vybavenia nezostáva. Ubytovanie, stravné a školné mu zabezpečuje sponzor, kde suma určená na rok už je vyčerpaná, pomôcky do školy, noty, nástroj na prípravu na vyučovanie si musí požičiavať. Stanko je cieľavedomý chlapec, chce využiť všetky možnosti na zdokonalenie sa v hre na klavír, aby sa v dospelosti mohol uplatniť ako profesionálny hudobník. Dosiahnuté výsledky:  - 3.miesto na 3.ročníku regionálnej súťaže v hre na keyboard, Brezno 2015, - prezentácia klavírnych skladieb Moyzesova sieň, Bratislava 2016,  - diplom - hudobná akadémia pre talentovaných ľudí,Praha 2016-najtalentovanejší žiak zo 60 talentov, - spevácky zbor Félix, Banská Bystrica, 2017
19 OZ NovoCK Výjazd na majstrovstvá sveta v biketriale august 2018 SARDÍNIA Marek Nagy 600,00 € Marek NAGY, je žiakom základnej školy Lučenci. Už piatu sezónu je úspešným cyklotrialistom a patrí v obidvoch trialových federáciách do svetovej špičky. V nadchádzajúcej sezóne 2018 nás čaká mnoho dôležitých pretekov a sústredení. Jedným z najdôležitejších sú Svetové hry mládeže UCI v Taliansku pri Miláne v termíne od 3.-6.8.2018. Pár dní po tomto podujatí sa na Sardínii uskutočnia ďalšie významné preteky Majstrovstvá sveta v biketriale, organizované federáciou BIU. (v termíne od 10.-12. 8. 2018). Pokračovanie v ceste na Sardíniu a štartovanie na týchto pretekoch je pre náš klub finančne nezvládnuteľné, preto sa zápájame do Vášho projektu "Hľadáme teba" uchádzame sa o podporu, vďaka ktorej by sa náš plán reprezentovať SR a naše mesto na týchto Majstrovstvách sveta stal zrealizovateľným. 
20 HC Veľký Krtíš Malý - veľký hokejista Ľudovít Ďuran 600,00 € Ľudovít Ďuran je narodený 13.08.2008, je členom nášho hokejového klubu od jeho vzniku z vlastnej iniciatívy. Žije so starou mamou, ktorej je súdom zverený do osobnej starostlivosti. Ich finančná situácia je nepriaznivá, nedovoľuje im uhrádzať náklady spojené so športovou činnosťou v našom klube. Avšak náš hokejový klub sa mu snaží vytvárať podmienky tak, aby bol podporovaný jeho talent v tomto športovom odvetví, čo do materiálneho vybavenia, úhrad spojených s účasťou na turnajoch a hokejových zápasoch. Taktiež aj pravidelnosť v tréningovom procese. Ľudovít Ďuran je prirodzene talentovaný, snaživý, cieľavedomý, kolektívny hráč. Zúčastňuje sa každého turnaja, alebo hokejového zápasu a je veľkou oporou pre náš hokejový klub. Absolvoval s nami štyri zväzové turnaje, ktoré sa evidujú v histórii Slovenského zväzu ľadového hokeja/ ďalej len SZĽH/. Z toho v dvoch zápasoch bol vyhlásený za najlepšieho hráča. Taktiež náš klub reprezentoval aj na medzinárodných turnajoch a to v Uherskom Hradišti a v Uničove. Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitnej hokejovej výstroje a účasť na plánovaných turnajoch v sezóne 2018/2019.
21 Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica S hudbou klavírnou Matej Knižka 500,00 € Projekt je určený na podporu Mateja Knižku.  Matej je talentovaný chlapec, ktorý navštevuje programy Hudobnej školy YAMAHA, konkrétne hodiny keyboardu. Svojim prístupom, osobnosťou, šikovnosťou a nepochybne aj značnou dávkou talentu reprezentuje Hudobnú školu YAMAHA na rôznych kultúrnych akciách a podujatiach. Vystupoval napr. počas Dní rodiny v Banskej Bystrici, na festivaloch Leto v Háji organizovaných Komunitným centrom Sásová, na viacerých večierkoch a koncertoch, ktoré organizujeme pre rodičov a žiakov SCVČ, účinkoval tiež pri odovzdávaní oceňovania výsledkov najlepších športovcov roka 2015 a 2016 na Strednej spojenej škole v Kremničke, atď.  Matej už má aj skúsenosti s prvým amatérskym hudobným nahrávaním. Cieľom projektu je podpora talentu v oblasti individuálneho vzdelávania a osobného  vedenia v Hudobnej škole YAMAHA a tiež získať možnosť prezentovať svoje schopnosti nahraním CD v hudobnom štúdiu.
22 Športový klub RAJA Nádej v Modernom päťboji Barbora Krnáčová 600,00 € Barborku Krnáčovú (2004) sme spoznali na jednom z našich táborov. Už tam sme si všimli jej snaživosť a celkovú všeobecnú pohybovú gramotnosť. ŠK RAJA navštevuje od septembra 2013. Najskôr ako mimoškolskú aktivitu pre radosť. Teraz však môžeme napísať, že Barborka sa venuje naplno výkonnostnému športu.  Moderný päťboj, je šport, ktorý je náročný časovo a zároveň  finančne. Je to šport s bohatou históriou a myšlienkou  antického päťboja všestranného športovca a jeho harmonického rozvoja osobnosti.  Veríme, že Barborke sa podarí opäť oživiť svojimi výkonmi tento šport aj u nás na Slovensku. 
23 Atléti Mladá atlétka Alžbeta Garguláková 600,00 € Medzi najvýraznejšie talenty v atletike nielen v našom kraji, ale aj v rámci celého Slovenska patrí 12 ročná Betka Garguláková, členka Atletického klubu mesta Zvolen a študentka Športového gymnázia v Banskej Bystrici. Športu sa venuje od svojich siedmich rokov, jej bežecký talent sa potvrdil medailovými umiestneniami nielen na národných, ale aj medzinárodných pretekoch. Cieľom tohto projektu je podporiť atletickú prípravu mladej atlétky, pomôcť skvalitniť jej športovú prípravu a zlepšením podmienok ju motivovať k lepšej výkonnosti. Betkin sen je reprezentovať Slovensko aj v zahraničí a venovať sa atletike profesionálne.     
24 ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica Samo na ceste za olympíjskymi hrami Samuel Tapajčík 500,00 € Projekt je zameraný na podporu mladého karatistu Samuela Tapajčíka pri jeho príprave na kvalifikáciu na Olympíjske hry mládeže, ktoré sa uskutočnia 17. - 18.10.2018 v Buenos Aires, a na ktoré sa má Samo kvalifikovať na základe účasti na nominačných a kvalifikačných turnajoch po celom svete. Samo je dlhoročný reprezentant SR s viacerými pódiovými umiestneniami, nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výsledky za poslednú sezónu: víťaz Slovenského pohára 2017, Grand Prix Montenegro - 1. miesto, Grand Prix Hradec Králové - 3. miesto, Slovenský pohár - 1. miesto.