Grantový program Nadácie M-Market a Nadácie Centrum pre filantropiu

Nadácia M-Market v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu podporí zmysluplné aktivity, ktoré prispejú k oživeniu regiónu kde pôsobia. V roku 2015 sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu talentovaných detí a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom nového grantového programu Hľadá sa talent.


Zámerom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj talentu detí, mládeže a mladých ľudí, nachádzať a podporovať mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov vo veku od 10 do 18 rokov. Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých talentov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.


Charakteristika programu

Každé dieťa, každý človek má dostať v živote svoju šancu, aby rozvinul to, v čom je dobrý a nemal by byť znevýhodnený svojou sociálnou, ekonomickou alebo inou životnou situáciou. Podporiť rozvoj mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej spoločnosti. Veríme, že investícia do ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz stanú priekopníkmi vo svojom odbore je správna a bude dobre využitá.


Z toho dôvodu sme sa rozhodli vyhlásiť grantový program, ktorého cieľom je finančne podporiť mladého, výnimočne nadaného umelca, športovca alebo vedca vo veku od 10 do 18 rokov a uľahčiť mu tak rozvoj jeho potenciálu.


Nadácia M-Market v spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu prostredníctvom otvoreného grantového programu podporí projekty, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju talentu detí, mládeže a mladých ľudí v mestách Banská Bystrica, Sliač a Slovenská Ľupča. Partnermi programu môžu byť mimovládne organizácie, kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v týchto mestách, ktoré sa rozhodnú prispieť k vytváraniu prostredia podnecujúceho individuálny rozvoj talentovaných mladých ľudí.


V programe celkovo prerozdelíme sumu 14 400 €.


Aké projekty môžu byť podporené

V grantovom programe budú podporené projekty, ktorých cieľom je rozvoj talentu mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov vo veku od 10 do 18 rokov. Program je určený študentom ZŠ alebo SŠ s preukázateľnými výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu, ako využiť finančný grant na svoj ďalší rozvoj. Zámerom programu však nie je podporovať len tých, ktorí sú v súčasnosti na špičke vo svojej oblasti, ale najmä tých, ktorí majú potenciál sa tam dostať a finančná podpora im to môže uľahčiť.


O podporu sa môžu uchádzať talenty v rámci týchto oblastí:


 • vzdelávanie – žiaci základných a stredných škôl z miest Banská Bystrica, Sliač a Slovenská Ľupča, účastníci vedomostných olympiád a súťaží
 • kultúra – žiaci základných a stredných škôl z miest Banská Bystrica, Sliač a Slovenská Ľupča, ktorí vynikajú v niektorom z umeleckých oborov: hudobnom, výtvarnom, tanečnom, alebo literárno-dramatickom
 • šport – žiaci základných a stredných škôl z miest Banská Bystrica, Sliač a Slovenská Ľupča, ktorí vynikajú v niektorom z individuálnych alebo kolektívnych športov.

Získaný grant môžu mladí ľudia použiť na úhradu nákladov súvisiacich s ďalším rozvojom svojho talentu. Môže sa jednať o materiálne vybavenie, úhradu nákladov spojených s vedeckou alebo umeleckou činnosťou, či úhradu výdavkov spojených so vzdelávaním.


Pre koho je program určený

Do grantového programu sa so svojimi projektmi môžu zapojiť:


 • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, a pod.)
 • kultúrne organizácie, združenia, centrá voľného času, vzdelávacie inštitúcie
 • základné a stredné školy, základné umelecké školy
 • športové kluby

pôsobiace v mestách Banská Bystrica, Sliač a Slovenská Ľupča.


Predkladateľom projektu je inštitúcia, ktorá v projekte predstaví svoju činnosť, popíše aktivity ktorými prispieva k rozvoju talentov v danej oblasti. Zároveň nominuje jeden výnimočný mladý talent vo veku od 10 do 18 rokov, ktorého rozvoj chce umožniť. Jeden subjekt môže predložiť len jeden projekt a nominovať jeden výnimočný talent zo svojich radov. Súčasťou nominácie je motivačný list, v ktorom mladý talent predstaví svoje ambície a plány na ďalší rozvoj.


Kritéria hodnotenia

Projekty predložené do grantového programu Hľadá sa talent budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:


Podporené projekty

 • aktivity projektu sú realizovateľné a projekt vychádza zo skutočných potrieb jednotlivca, pre ktorého sú určené
 • realizácia projektu prispeje k rozvoju talentovaných mladých ľudí
 • do realizácie projektu je aktívne zapojená cieľová skupina
 • plánované finančné náklady sú v súlade s cieľmi a aktivitami projektu
 • časový harmonogram realizácie projektu je naplánovaný na obdobie od začiatku marca do konca novembra 2015
 • do programu a hodnotenia budú môcť byť zaradené len predkladatelia, pôsobiaci v mestách Banská Bystrica, Slovenská Ľupča, Sliač

Podporene projekty s kratkou anotaciou.xls


Simeon Suchý

Karol Koncoš

Valentínka Sedíleková

Zuzana Šiminská

Samuel Vigaš

Lukáš Hronček

Aneta Krchňavá

Nela Nálepková

Filip Haring

Alenka Martinková