ESG stratégia spoločnosti M-MARKET a.s.

ESG Program

Stratégiu ESG vnímame, ako určujúci faktor etického statusu našej spoločnosti. Pri tvorbe ESG programu spoločnosti M-MARKET, a.s. sme navrhli harmonogram činností, ktoré sme rozdelili do 3 samostatných zložiek projektu:

E

Uhlíková neutralita a environmentálne udržateľné podnikanie

S

Sociálne a zamestnanecké parametre

G

Systém riadenia a rozhodovania firmy

E

Uhlíková neutralita a environmentálne udržateľné podnikanie

Uhlíková neutralita je výsledkom znižovania skleníkových plynov generovaných spoločnosťou. Tie sa vyjadrujú aj ako ekvivalent „uhlíkovej stopy“, čiže objemu emisií za rok generovaných osobou, organizáciou, budovou atď..  V kontexte stratégie ESG je poznanie uhlíkovej stopy rovnako dôležité, ako poznanie výdavkov organizácie. Základom je identifikácia zdrojov záťaže tzv. uhlíkové emisné „hotspoty“,  nasleduje výpočet uhlíkovej stopy a prijatie cieľov pre klesajúci trend.  Ak sa pokles nezabezpečí, nasledujú nápravné opatrenia.

S

Sociálne a zamestnanecké parametre

ESG stratégia v „sociálnej“  oblasti ukazuje, ako spoločnosť rieši sociálne a zamestnanecké problémy a aké ciele si stanovila na zvýšenie sociálnej rovnosti.  Sociálny aspekt tejto stratégie vnímame v členení do nasledujúcich oblastí.

Vzťahy

Na vzťahy spoločnosti so zamestnancami, ale aj dodávateľmi a zákazníkmi sa dá pozerať cez kvantitatívnu optiku. Sú napr. mzdy, v súlade s odvetvím? Pracujú zamestnanci radi a aká vysoká je fluktuácia zamestnancov? Ako vnímajú dodávatelia a zákazníci spoluprácu so spoločnosťou a budú aj naďalej podporovať toto podnikanie?  Uvedomujeme si, že spôsob, akým podnik zaobchádza so zamestnancami, ovplyvňuje udržanie zamestnancov a produktivitu.  V našej spoločnosti chápeme, že vzťahy spoločnosti s väčším spoločenským kruhom, vrátane zákazníkov a dodávateľov, majú aj priamy finančný prínos.

Komunitné vzťahy a ľudské práva

Komunitné vzťahy sa týkajú toho, ako naša spoločnosť prospieva alebo poškodzuje okolitú komunitu. Sme lokálne regionálne zmeraná spoločnosť.  Merateľné aspekty sú napríklad nábory v rámci komunity, filantropia a miestne zdroje. Environmentálny aspekt ESG má tiež silný lokálny prierez, pretože obchodné praktiky môžu ovplyvniť miestne komunitné prostredie.  V širšom zmysle sú ľudské práva základným pilierom sociálneho hodnotenia.

Diverzita, inklúzia a podpora talentu

Rodová diverzita zlepšuje riadenie spoločnosti, priťahovanie talentov a rozvoj ľudského kapitálu – čo sú všetko dôležité faktory podporujúce dlhodobú konkurencieschopnosť. Sme zástancom tézy, že firemné politiky podporujúce rodovú diverzitu sú odrazom dobre riadenej spoločnosti, ktorá si uvedomuje hodnotu diverzity pri stimulácii kreativity a zvyšovaní produktivity spolu s blahobytom zamestnancov.

G

Systém riadenia a rozhodovania firmy

Sme svedkami skutočnosti, že finančné inštitúcie aj obchodný partneri sa čoraz viac zaujímajú o integritu riadenia a štruktúry  našej spoločnosti. Kľúčové  „G“ faktory, ako diverzita predstavenstva, platy vedúcich pracovníkov, finančné procesy, konkurenčná spravodlivosť, protikorupčné praktiky a podnikateľská etika vystupujú do popredia  ako nikdy predtým.

Rovnováha riadenia

Sme presvedčení, že spoločnosť, ktorá ignoruje slabé miesta v riadení, obmedzuje svoj vlastný potenciál. Prípadné škody na trhoch, investoroch a vlastnej pracovnej sile môžu byť katastrofálne. Udržiavanie rovnováhy medzi zodpovedným riadením a zdravou ziskovosťou si vyžaduje ostražitosť, pokiaľ ide o kľúčové faktory popísané vyššie.  Preto sme sa rozhodli pomocou princípov stratégie ESG riešiť aj tak výsostnú oblasť, akou je riadenie a rozhodovanie firmy a implementovať princípy zodpovedného riadenia.